Manažér/ka hodnotenia dopadov NP ZK 3B

26. januára 2022 

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Manažér/ka hodnotenia dopadov NP ZK 3B.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít  v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pozícia Manažér/ka hodnotenia dopadov NP ZK 3B
Počet voľných miest:  1
Termín vyhlásenia výberového konania 26.01.2022 – 03.02.2022
Predpoklad realizácie osobných pohovorov (aj online) 4.2.2022 (piatok)
Termín nástupu 07.02.2022/dohoda

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosíme o dodanie nasledujúcich dokumentov:

 1. Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) – CV_zivotopis_europass_vzor
 2. Motivačný list (max. 1 strana)
 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Pozn.: Z uvedených dokumentov má byť zrejmé splnenie kvalifikačných požiadaviek

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 03.02.2022 (štvrtok) do 12,00 hod. pre elektronické prihlásenie.

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. 

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Manažér/ka hodnotenia dopadov NP ZK 3B” na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Uchádzačov na pohovor budeme pozývať priebežne. Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky. 

V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte Mgr. Lenku Tóthovú – personalistku v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese lenka.tothova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0907/065220,

Kvalifikačné požiadavky:

 • Vzdelanie: minimálne VŠ vzdelanie 2. stupňa v oblasti sociálnych vied, verejného zdravotníctva, medicíny alebo v príbuzných odboroch
 • Prax: minimálne 2-ročná prax v oblasti výskumu
  jazyková kompetencia: schopnosť pracovať s odbornou literatúrou v anglickom jazyku
 • Výhody: 3. stupeň VŠ vzdelania, dobré znalosti v oblasti metodológie výskumu, predchádzajúce skúsenosti so štatistickými analýzami a softvérom, predchádzajúce skúsenosti s terénnym výskumom v marginalizovaných rómskych osídleniach alebo inak sociálne znevýhodnenom prostredí
 • Osobnostné a ďalšie požiadavky:
  analytické myslenie, skúsenosti so zberom a spracovaním štatistických údajov ŠÚ SR a európskych štatistických inštitúcií, všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou, plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti, zodpovednosť, precíznosť, schopnosť práce v tíme, vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť, flexibilita.
 • Vodičský preukaz: B (aktívny vodič)

Náplň práce

Zodpovedá za:

 • Zber údajov za jednotlivé dimenzie sociálnych determinantov zdravia (správanie súvisiace so zdravím, psychická záťaž, materiálne podmienky, dostupnosť služieb zdravotnej starostlivosti, spoločenské postavenie a príležitosti) v lokalitách NP ZK 3B, vrátane určenia kontrolnej vzorky.
 • Realizáciu vstupného merania úrovne podmienok pre zdravie v lokalitách BSK.
 • Analýzu zozbieraných údajov a vytvorenie súhrnnej správy.
 • Vytvorenie elektronickej interaktívnej databázy profilov lokalít NP ZK 3B a jej aktualizácia podľa aktuálneho stavu.
 • Ďalšie činnosti podľa pokynov priameho nadriadeného.

Informácie o projekte:

Národný projekt Zdravé komunity 3B reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou.

Projekt sa realizuje v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK.  Od realizácie aktivít projektu Zdravé komunity 3B očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK (zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér, a pod.) a vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Doplňujúce informácie:
•Mzda je 1 500 € v hrubom mesačne.
•Miesto výkonu práce – Bratislavský samosprávny kraj.
•Pracovná zmluva je na dobu určitú, do ukončenia Národného projektu NP ZK 3B.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.