Manažér/Manažérka implementácie asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc

03. október 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Manažér/Manažérka implementácie asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Manažér/Manažérka implementácie APZ v prostredí nemocníc
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 03.10.2023 – 16.10.2023 (do 15.00 hod.)
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný dátum nástupu:  01.01.2024/dohoda
Minimálna hrubá mzda pre rok 2023: od 1 550 EUR/brutto v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača/uchádzačky
Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú, s možnosťou predĺženia podľa Zákonníka práce
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 19.10. – 20.10.2023
Miesto konania pohovoru: Regionálna kancelária ZR, Jiskrova 4, Košice

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované
podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • riadi a koordinuje činnosti pridelených asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc (APZN),
 • zodpovedá za výkon činnosti APZN podľa stanovenej metodiky a nastavenia spolupráce v konkrétnych zdravotníckych zariadeniach,
 • vytvára spolupracujúcu sieť v rámci spádových nemocníc a príslušných KAPZ a APZ spádovej oblasti,
 • na mesačnej báze vyhodnocuje intervenčnú a osvetovú činnosti pridelených APZN,
 • pravidelne komunikuje s kontaktnými osobami v nemocnici, pre efektívne nastavenie pracovných činností APZN,
 • na týždennej báze realizuje kontrolnú a podpornú činnosť APZN,
 • realizuje priamu podpornú činnosť APZN v krízových situáciách súvisiacich s výkonom práce,
 • plánuje, pripravuje a riadi pravidelné koordinačné stretnutia pridelených APZN,
 • zúčastňuje sa na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s náplňou práce pridelených APZN,
 • spolupracuje pri evidencii a distribúcii materiálneho a technického vybavenia pre APZN,
 • realizuje zber a spracovanie povinnej a podpornej mesačnej dokumentácie pridelených APZN,
 • aktívne sa zúčastňuje na pracovných skupinách zmeraných na uplatnenie dobrej praxe pri starostlivosti o pacientov z prostredia MRK v ďalších zdravotníckych zariadeniach,
 • zabezpečuje ďalšie činnosti spojených s realizáciou projektu pod vedením nadriadeného.

Doplňujúce informácie:

Miesto výkonu práce  – ide o pozíciu s celoslovenskou pôsobnosťou. MAPZN má v pôsobnosti asistentky podpory zdravia v prostredí nemocníc na celom Slovensku, najmä na strednom a východnom Slovensku.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE VŠ 2. stupňa  PODMIENKA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY: min. 2.-ročná preukázateľná prax v oblasti práce so sociálne znevýhodnenými skupinami
min.. 2-ročná skúsenosť s riadením ľudských zdrojov
PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI slovenský jazyk – podmienka PODMIENKA
ĎALŠIE PODMIENKY Balík MS Office – pokročilý užívateľ
Vodičský preukaz – typ B (aktívny šofér)*
PODMIENKA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

*uchádzač by mal vlastniť súkromné motorové vozidlo, ktoré bude využívať na služobné účely s preplácaním cestovných náhrad podľa Zákona 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov

Ďalšie výhody:

 • motivácia k práci s cieľovou skupinou,
 • tímovosť,
 • integrita,
 • empatický prístup,
 • dobré komunikačné zručnosti (schopnosť počúvať a komunikácia smerujúca k dohode),
 • systematickosť, schopnosť plánovania,
 • ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Motivačný list max. 1 strana
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

Zamestnanecké výhody a benefity

 • týždeň dovolenky naviac,
 • pružný pracovný čas,
 • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie Manažér/Manažérka implementácie APZN v prostredí nemocníc“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie Manažér/Manažérka implementácie APZN v prostredí nemocníc“ do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0945 450 286.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 370

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.