Manažér pre verejné obstarávanie

20. februára 2019

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu „Manažér pre verejné obstarávanie“.

Názov pozície: Manažér pre verejné obstarávanie

Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania ekonomické alebo právnické zameranie výhodou, osobitné kvalifikačné predpoklady: preukázateľnosť certifikovaných dokumentov (postupy, činnosti alebo prostriedky) od Úradu pre verejné obstarávanie, min. 2 ročná preukázateľná prax s verejným obstarávaním tovarov a služieb financovaných z verejných zdrojov štátny rozpočet a EŠIF; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

Zodpovedá za:

 • Zodpovedá za obstarávanie tovarov a služieb v rámci projektu v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a aktuálne platných metodických pokynov a príručiek pre VO
 • Zodpovedá za komplexnú dokumentáciu VO v rámci projektu
 • Zodpovedá a rozhoduje o spôsobe nákupu – obstarania tovaru alebo služby

Zabezpečuje:

 • Spracováva a kompletizuje dokumentáciu a predkladá na ex-ante a ex-post kontrolu Sprostredkovateľskému orgánu, v súlade s platnou príručkou pre VO
 • Archivuje kompletnú dokumentáciu zrealizovaných VO v projektovom spise NP
 • Realizuje prieskumy trhu a zabezpečuje procesný súlad s Príručkou pre verejné obstarávanie
 • Manažovanie procesu Verejného obstarávania a výberu dodávateľov až po zazmluvnenie
 • Identifikáciu nových možností na zvýšenie nákladovej efektívnosti
 • Analýza trhových a dodacích podmienok
 • Kontrola súladu požiadaviek na vystavovanie objednávok a uzatváranie dodávateľských zmlúv v súlade so zásadami a postupmi aktuálnych metodických pokynov a príručiek pre VO
 • Koordinácia objednávok spolu s Expertom pre finančné riadenie
 • Spracovávanie interných predpisov o postupoch pri zabezpečovaní nákupu tovarov a služieb
 • Účasť na výberovom konaní a hodnotení dodávateľov tovarov a služieb

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania je potrebné zaslať e-mail s predmetom “MANAŽÉR PRE VO” na e-mailové adresy lenka.tothova@zdraveregiony.eu a darina.hammelova@zdraveregiony.eu spolu s nasledovnými dokumentmi:

1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)

2) Motivačný list (max. 1 strana)

3) prípadné referencie/odporúčania

Pozn.: Z uvedených dokumentov má byť zrejmé splnenie kvalifikačných požiadaviek.

 

Termíny:

Termín na prihlásenie  sa do výberového konania: 27.2.2019

Predpokladaný termín osobných pohovorov:  28.2.2019

Predpokladaný nástup – 1.3.2019/dohoda

 

Pozn. Uchádzačov na pohovor budeme pozývať priebežne.

 

Kontaktná osoba:

Lenka Tóthová, ekonomický pracovník personalista

Tel.: 0918 889 083

e-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Doplňujúce informácie: Mzda je 1 550 € v hrubom mesačne. Miesto výkonu práce – Bratislava. Pracovná Zmluva je na dobu určitú do 31.12.2019.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost