Odborný/á asistent/tka hlavného experta pre Národný projekt 2B Zdravé komunity

03. septembra 2020

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciuOdborný/á asistent/tka hlavného experta“ 

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Odborný/á asistent/tka hlavného experta“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

 • Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
 • Motivačný list (max. 1 strana)
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Termíny:

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je: 11.09.2020 do 13:00 hod.

Uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, budú pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaný nástup: dohodou

Kvalifikačné požiadavky: VŠ I. alebo II. stupeň, osobitné kvalifikačné predpoklady: angažovanosť a záujem v téme MRK; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint – pokročilý, Internet – pokročilý; vodičský preukaz skupiny B – podmienka (aktívny a skúsený vodič),

Pracovné skúsenosti: Preukázateľné skúsenosti s projektmi financovanými s verejných zdrojov. Minimálne 2-ročná prax na pozícii asistenta.

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Pokročilý  (C1) alebo Expert (C2) – pokročilý, Slovenský jazyk – Expert (C2)

Pracovná náplň a zodpovednosti:

Zodpovedá za:

 • Organizačná a administratívna činnosť na úrovni úseku hlavného experta pre Národný projekt Zdravé komunity:
  • Spracovávanie príkladov dobrej praxe z projektových aktivít;
  • Odborná asistencia priamemu nadriadenému
  • Organizácia agendy v súvislosti s riadením Národného projektu
  • Zodpovednosť za propagáciu projektu a jeho realizáciu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľa v rámci ESF a jeho dodržiavanie – v internom aj externom prostredí;
  • Technicko – organizačná príprava stretnutí terénu a vedenia NP ZK 2B,
  • Príprava zápisnice z konania stretnutí terénu a vedenia NP ZK 2B, spravovanie príslušnej dokumentácie;
  • Spolupráca s oddelením verejného obstarávania pri zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia zamestnancov NP ZK 2B;
  • Zabezpečovanie ďalších činnosti spojených s realizáciou projektu pod vedením hlavného experta aktivity pre NP ZK 2B
  • Odborná asistencia priamemu nadriadenému;

Osobnostné predpoklady a zručnosti

organizačné a logistické uvažovanie, samostatnosť, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, výborné komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť, operatívne riešiť problémy.

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce: Zdravé regióny, Koceľova 937/ 9, Bratislava

Dôležitá poznámka: V rámci výkonu práce sú realizované a nevyhnutné služobné cesty. U tejto pozície sú služobné cesty predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh a cieľov Národného projektu.

Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu jedného kalendárneho roka s možnosťou predĺženia.

Mzda je približne 1 350 € v hrubom mesačne.

Zaslanie životopisu

V prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať zaslaním Vášho životopisu  – kontaktná osoba: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost