Odborný asistent/Odborná asistentka hlavného experta pre Národný projekt 2B Zdravé komunity

05. januára 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Odborný/á asistent/tka hlavného experta“ 

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Odborný/á asistent/tka hlavného experta“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

 • Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
 • Motivačný list (max. 1 strana)
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

 

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Termíny: prihlásenie sa do výberového konania: od 05.1.2021 – 10.1.2021.
Predpokladaný termín osobných pohovorov: 11.1. – 22.1.2021 (pondelok – piatok)

Vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, budú pozvaní na pohovor, vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu budú pohovory robené on-line.

Predpokladaný nástup: 1.2.2021/dohoda

Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady: angažovanosť a záujem v téme MRK; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint – pokročilý, Internet – pokročilý; vodičský preukaz skupiny B – podmienka (aktívny a skúsený vodič),

Pracovné skúsenosti: Preukázateľné skúsenosti s projektmi financovanými s verejných zdrojov. Minimálne 2-ročná prax na pozícii asistenta.

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Pokročilý  (C1) alebo Expert (C2) – pokročilý, Slovenský jazyk – Expert (C2)

Pracovná náplň a zodpovednosti:

Zodpovedá za:

  • Organizačná a administratívna činnosť na úrovni úseku hlavného experta pre Národný projekt Zdravé komunity:
   • Spracovávanie príkladov dobrej praxe z projektových aktivít;
   • Odborná asistencia priamemu nadriadenému;
   • Organizácia agendy v súvislosti s riadením Národného projektu;
   • Zodpovednosť za propagáciu projektu a jeho realizáciu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľa v rámci ESF a jeho dodržiavanie – v internom aj externom prostredí;
   • Technicko–organizačná príprava stretnutí terénu a vedenia NP ZK 2B;
   • Príprava zápisnice z konania stretnutí terénu a vedenia NP ZK 2B, spravovanie príslušnej dokumentácie;
   • Spolupráca s oddelením verejného obstarávania pri zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia zamestnancov NP ZK 2B;
   • Zabezpečovanie ďalších činnosti spojených s realizáciou projektu pod vedením hlavného experta aktivity pre NP ZK 2B;
   • Odborná asistencia priamemu nadriadenému;

Osobnostné predpoklady a zručnosti: organizačné a logistické uvažovanie, samostatnosť, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, výborné komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť, schopnosť operatívne riešiť problémy.

Doplňujúce informácie: miesto výkonu práce –  Zdravé regióny, Koceľova 937/ 9, Bratislava

Dôležitá poznámka: V rámci výkonu práce sú realizované a nevyhnutné služobné cesty. U tejto pozície sú služobné cesty predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh a cieľov NP.

Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 1 kalendárneho roka s možnosťou predĺženia.

Mzda je približne 1 350 € v hrubom mesačne.

Zaslanie životopisu

V prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať zaslaním Vášho životopisu  – kontaktná osoba: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost