Odborný asistent /Odborná asistentka metodického oddelenia

28. jún 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Odborný asistent/Odborná asistentka metodického oddelenia“. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavnými aktivitami projektu je vykonávanie komunitnej osvety zdravia pre príslušníkov MRK na podporu zdravia a prevenciu ochorení a vykonávanie osvety zdravia v prostredí nemocníc – viac rozvinutý región a menej rozvinuté regióny.

Pracovná pozícia: Odborný asistent/Odborná asistentka metodického oddelenia
Termín prihlásenia sa do výber. konania/dodania požadovanej dokumentácie: 28.06.2024 – 19.07.2024
Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2024
Typ pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Trvanie pracovného pomeru: zmluva uzatvorená na 1 rok s možnosťou predĺženia podľa Zákonníka práce
Ponúkaný plat:  1.500 EUR/brutto
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi/miesto pohovorov*: 05.08.2024 – 09.08.2024/podľa dohody

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované
podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE Úplné stredoškolské vzdelanie alebo VŠ I. stupňa

minimálne 5-ročná prax v administratíve pri úplnom stredoškolskom vzdelaní, minimálne 2-ročná prax v administratíve pri VŠ I. stupňa

PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka, 
anglický jazyk
PODMIENKA

VÝHODA

POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI znalosť a aktívne používanie balíka MS Office, internet – zručnosti budú overované počas pracovného pohovoru POKROČILÝ UŽÍVATEĽ
ĎALŠIE VÝHODY efektívny časový manažment, samostatné plnenie zverených úloh, motivácia k práci s cieľovou skupinou, tímovosť, integrita, empatický prístup, efektívna osobná a písomná komunikácia, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti. VÝHODA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA
VODIČSKÝ PREUKAZ  vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič VÝHODA

Pracovná náplň a zodpovednosti odborného asistenta/odbornej asistentky:

 • Zodpovedá za pravidelnú sumarizáciu výstupov z  aktivít súvisiacich s projektom.
 • Kontroluje správnosti vedenia povinnej a podpornej dokumentácie vyplývajúcej z projektu.
 • Zabezpečuje archiváciu povinnej a podpornej dokumentácie v agende metodického oddelenia.
 • Pripravuje odborných podkladov súvisiacich s projektom.
 • Spolupracuje na príprave podporných materiálov k činnostiam súvisiacim s projektovými aktivitami.
 • Spolupracuje na príprave a tvorbe reportov v rámci projektu.
 • Podporuje a kontroluje činnosť pri evidencii a archivácii dokumentov.
 • Komunikuje s externými partnermi podľa pokynov nadriadeného.
 • Spolupracuje pri implementovaní nastavených procesov a metodických usmernení do praxe.
 • Komunikuje s externými odbornými subjektmi a partnermi, zúčastňuje sa konferencií, pracovných skupín a zasadaní na národnej a medzinárodnej úrovni.
 • Vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov priameho nadriadeného.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Motivačný list/Žiadosť o prijatie do zamestnania (ako nepovinnú časť dokumentácie môže uchádzač/uchádzačka priložiť k žiadosti krátky text (max. 1 strana), v ktorom opíše svoju víziu v oblasti rozvoja podmienok pre zdravie v MRK)
2. Životopis vo formáte EUROPASS – podmienka zaslania pre konaním VK TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti TU
5. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  podmienka zaslania pre konaním VK
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov – podmienka zaslania pre konaním VK TU

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Odborný asistent/Odborná asistentka metodického oddelenia.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Odborný asistent/Odborná asistentka metodického oddelenia

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte  v pracovných dňoch od 9.00 do 15:00 na  adrese: personalne@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0902 972 165.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov: 323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.