Personalista/ Personalistka

09. október 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Personalista/Personalistka“. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Personalista/Personalistka
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 09.10.2023 – 22.10.2023 (do 15.00 hod.)
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný dátum nástupu:  01.11.2023
Minimálna hrubá mzda pre rok 2023: od 1 750 EUR/brutto v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača/uchádzačky
Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú, s možnosťou predĺženia podľa Zákonníka práce
Miesto výkonu práce: Ústredie ZR, Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 25.10. – 26.10.2023
Miesto konania pohovoru: Ústredie ZR, Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované
podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Komplexná príprava a spracovávanie personálnej agendy, administrácia personálne dokumentácie.
 • Komplexné vedenie a spracovávanie personálnej agendy, administrácia personálnej dokumentácie v súlade so Zákonníkom práce, v súlade s platnom legislatívou EÚ a SR a dokumentáciou pre národný projekt pre zamestnancov v pracovnom pomere ako aj zamestnancov na základe rôznych typov dohôd o výkone práce vrátane základnej finančnej kontroly.
 • Zakladanie a vedenie osobných zložiek zamestnancov, evidencie stavu zamestnancov vrátane rôznej doplnkovej evidencie, evidencie zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou a s čiastočnou invaliditou, priebežné sledovanie zmien v personálnych zložkách a zodpovednosť za aktuálnosť údajov v zložkách a informačnom systéme.
 • Zabezpečuje prihlášky a odhlášky zamestnancov a dohodárov do sociálnej a do zdravotných poisťovní, vybavuje agendu dôchodkového zabezpečenia, odosielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia a spracovanie návrhov na priznane dôchodku, zabezpečuje a vypracováva všetky zákonné náležitosti s dokumentáciu potrebnú pre ukončenie pracovného pomeru zamestnanca.
 • Spracováva štatistických výkazov, komunikácia a spolupráca s inštitúciami v súvislosti so spracovávaním personálnej agendy a vystavuje potrebné potvrdenia v súvislosti s pracovným pomerom alebo dohodami.
 • Zabezpečuje agendu BOZP, nahlasuje pracovné úrazy zamestnancov a spracováva podklady pre odškodňovanie úrazov.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE stredoškolské s maturitou
VŠ 1.stupňa 
PODMIENKA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY: min. 3-ročná preukázateľná prax v oblasti personálnej a mzdovej agendy. PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI slovenský jazyk – podmienka (C2) PODMIENKA
ĎALŠIE PODMIENKY Balík MS Office – pokročilý užívateľ
Aktívny užívateľ internetu
Systém SOFTIP – výhoda
PODMIENKA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

Ďalšie výhody:

 • disciplinovanosť,
 • dôveryhodnosť,
 • zmysel pre zodpovednosť,
 • zmysel pre detail,
 • morálne kvality,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • iniciatívnosť,
 • trpezlivosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Motivačný list max. 1 strana
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

Zamestnanecké výhody a benefity

 • týždeň dovolenky naviac,
 • pružný pracovný čas,
 • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Personalista/Personalistka“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Personalista/Personalistka“, do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0945 450 286.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 370

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.