Personalista/ Personalistka

26. jún 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Personalista/Personalistka“. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavnými aktivitami projektu je vykonávanie komunitnej osvety zdravia pre príslušníkov MRK na podporu zdravia a prevenciu ochorení a vykonávanie osvety zdravia v prostredí nemocníc – viac rozvinutý región a menej rozvinuté regióny.

 

Pracovná pozícia: Personalista/Personalistka
Termín prihlásenia sa do výber. konania a dodania požadovanej dokumentácie: 26.06.2024 – 10.07.2024 (do 15.00 hod.)
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný dátum nástupu:  ASAP/dohodou
Minimálna hrubá mzda pre rok 2024: od 1 750 EUR/brutto v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača/uchádzačky
Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú, s možnosťou predĺženia podľa Zákonníka práce
Miesto výkonu práce: ústredie ZR, Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: dohodou
Miesto konania pohovoru: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované
podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Komplexná príprava, vedenie a spracovávanie personálnej agendy, administrácia personálnej dokumentácie v súlade so Zákonníkom práce, v súlade s platnom legislatívou EÚ a SR a dokumentáciou pre národný projekt pre zamestnancov v pracovnom pomere ako aj zamestnancov na základe rôznych typov dohôd o výkone práce vrátane základnej finančnej kontroly.
 • Zakladanie  a vedenie  osobných zložiek zamestnancov, vedenie  evidencie stavu zamestnancov vrátane rôznej doplnkovej evidencie, evidencie zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou a s čiastočnou invaliditou, priebežné sledovanie zmien v personálnych zložkách a zodpovedanie  za aktuálnosť údajov v zložkách a informačnom systéme.
 • Zabezpečovanie prihlášok a odhlášok zamestnancov a zamestnancov na dohodu do Sociálnej a do zdravotných poisťovní, vybavovanie  agendy dôchodkového zabezpečenia, odosielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia a spracovanie návrhov na priznane dôchodku,  vypracovávanie  všetkých  zákonných náležitostí  s dokumentáciu potrebnou  pre ukončenie pracovného pomeru zamestnanca.
 • Spracovávanie  štatistických výkazov, komunikácia a spolupráca s inštitúciami v súvislosti so spracovávaním personálnej agendy a vystavovanie  potrebných  potvrdení  v súvislosti s pracovným pomerom alebo dohodami.
 • Zabezpečovanie  agendy BOZP, nahlasovanie pracovných  úrazov  zamestnancov a spracovávanie  podkladov pre odškodňovanie úrazov.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE úplné stredoškolské s maturitou alebo
vysokoškolské I. stupňa
PODMIENKA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY: min. 3-ročná preukázateľná prax v oblasti personálnej a mzdovej agendy

prax v oblasti personalistiky v podmienkach verejnej správy

PODMIENKA

VÝHODA

JAZYKOVÉ ZNALOSTI slovenský jazyk – podmienka (C2) PODMIENKA
ĎALŠIE PODMIENKY balík MS Office – pokročilý užívateľ
aktívny pokročilý užívateľ internetu
Systém SOFTIP
PODMIENKA

VÝHODA

BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

Ďalšie výhody:

 • disciplinovanosť,
 • dôveryhodnosť,
 • zmysel pre zodpovednosť,
 • zmysel pre detail,
 • morálne kvality,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • iniciatívnosť,
 • trpezlivosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS – podmienka zaslania pre konaním VK TU
2. Motivačný list  max. 1 strana
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – podmienka zaslania pre konaním VK
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov podmienka zaslania pre konaním VK TU

Zamestnanecké výhody a benefity

 • týždeň dovolenky naviac,
 • pružný pracovný čas,
 • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu
Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Personalista/Personalistka“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Personalista/Personalistka“, do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0902 972 165.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie. Naše aktivity a činnosti zameriavame na sociálne determinanty zdravia, medzi ktoré patrí so zdravým súvisiace správanie, materiálne podmienky, psycho-sociálne faktory, bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti, zdravotná gramotnosť a štrukturálne obmedzenia – napr. diskriminácia, rasizmus, nízka úroveň vzdelania, súvisiaca legislatíva).

Počet zamestnancov organizácie: 250-499

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.