Personalista/ Personalistka

27. február 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Operačného programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Personalista/Personalistka“. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Personalista/Personalistka
Termín prihlásenia sa do výber. konania a dodania požadovanej dokumentácie: 27.02.2024 – 07.03.2024 (do 15.00 hod.)
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný dátum nástupu:  ASAP/dohodou
Minimálna hrubá mzda pre rok 2024: od 1 750 EUR/brutto v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača/uchádzačky
Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú, s možnosťou predĺženia podľa Zákonníka práce
Miesto výkonu práce: ústredie ZR, Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 08.03.2024 – 12.03.2024
Miesto konania pohovoru: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované
podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Komplexné vedenie a spracovávanie personálnej agendy, administrácia personálnej dokumentácie v súlade so Zákonníkom práce, v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR a dokumentáciou pre národný projekt pre zamestnancov v pracovnom pomere ako aj zamestnancov na základe rôznych typov dohôd o výkone práce vrátane základnej finančnej kontroly.
 • Zakladanie a vedenie osobných zložiek zamestnancov, vedenie evidencie stavu zamestnancov vrátane rôznej doplnkovej evidencie, evidovanie zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou a s čiastočnou invaliditou, priebežné sledovanie zmien v personálnych zložkách a zodpovednosť za aktuálnosť údajov v zložkách a informačnom systéme.
 • Zabezpečovanie prihlášok a odhlášok zamestnancov a dohodárov do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní, vybavovanie agendy dôchodkového zabezpečenia, odosielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia a spracovávanie návrhov na priznane dôchodku, zabezpečovanie a vypracovávanie všetkých zákonných náležitostí s dokumentáciou potrebnou pre ukončenie pracovného pomeru zamestnancov.
 • Spracovávanie štatistických výkazov, komunikácia a spolupráca s inštitúciami v súvislosti so spracovávaním personálnej agendy a vystavovanie potrebných potvrdení v súvislosti s pracovným pomerom alebo dohodami.
 • Zabezpečovanie agendy BOZP.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE stredoškolské s maturitou alebo
VŠ 1.stupňa 
PODMIENKA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY: min. 3-ročná preukázateľná prax v oblasti personálnej a mzdovej agendy. PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI slovenský jazyk – podmienka (C2) PODMIENKA
ĎALŠIE PODMIENKY balík MS Office – pokročilý užívateľ
aktívny pokročilý užívateľ internetu
Systém SOFTIP
PODMIENKA

VÝHODA

BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

Ďalšie výhody:

 • disciplinovanosť,
 • dôveryhodnosť,
 • zmysel pre zodpovednosť,
 • zmysel pre detail,
 • morálne kvality,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • iniciatívnosť,
 • trpezlivosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Motivačný list max. 1 strana
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

Zamestnanecké výhody a benefity

 • týždeň dovolenky naviac,
 • pružný pracovný čas,
 • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu
Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Personalista/Personalistka“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Personalista/Personalistka“, do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0945 450 286.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie. Naše aktivity a činnosti zameriavame na sociálne determinanty zdravia, medzi ktoré patrí so zdravým súvisiace správanie, materiálne podmienky, psycho-sociálne faktory, bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti, zdravotná gramotnosť a štrukturálne obmedzenia – napr. diskriminácia, rasizmus, nízka úroveň vzdelania, súvisiaca legislatíva).

Počet zamestnancov organizácie: 250-499

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.