Regionálny manažér/ Regionálna manažérka pre publicitu

06. marec 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus v rámci operačného programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Regionálny manažér/regionálna manažérka pre publicitu“.

Hlavnou aktivitou projektu je vykonávanie komunitnej osvety zdravia pre príslušníkov MRK na podporu zdravia a prevenciu ochorení a vykonávanie osvety zdravia v prostredí nemocníc v menej a viac rozvinutých regiónoch.

Pracovná pozícia: Regionálny manažér/Regionálna manažérka pre publicitu
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 06.03.2024 – 18.03.2024 (do 15:00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu: 01.04.2024/dohoda
Minimálna hrubá mzda pre rok 2024: 1 450 EUR/brutto v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača/uchádzačky
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2024 (na dobu určitú, s možnosťou predĺženia podľa Zákonníka práce)
Miesto výkonu práce: regionálna kancelária, Košice/práca v lokalitách NP Zdravé komunity podľa zadania
Oblasť pôsobenia*: východné Slovensko a vybrané lokality stredného Slovenska
Miesto konania pohovorov: Regionálna kancelária ZR, Jiskrova 4, Košice
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi**: 20.3.2024/dohodou

*Pracovná pozícia si vyžaduje časté služobné cesty mimo kancelárie, uchádzač/uchádzačka vlastní súkromné motorové vozidlo, ktoré bude využívať na služobné účely s preplácaním cestovných náhrad podľa Zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
**Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na žurnalistiku, médiá, masmediálnu komunikáciu, všeobecné vzdelanie, kultúra alebo marketing PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI Slovenský jazyk – výborná znalosť slovom aj písmom (výborná gramatika a štylistika, znalosť editovania textov)  Maďarský jazyk, Rómsky jazyk, Anglický jazyk PODMIENKA

VÝHODA

ĎALŠIE POŽIADAVKY MS Office – pokročilý užívateľ

základy práce s jednoduchými grafickými programami, zvukom/obrazom a strihacími programami

vodičský preukaz sk. B (aktívny vodič so skúsenosťami)

PODMIENKA

VÝHODA

PODMIENKA

OSOBITNÉ POŽIADAVKY min. 3-ročná prax v oblasti komunikácie a styku s verejnosťou alebo v marketingu alebo masmediálnej komunikácií, min. 3- ročná preukázateľná prax a skúsenosti s projektmi zameranými na znevýhodnené skupiny, je znalý v téme MRK alebo sociálne vylúčených skupín,

bezúhonnosť

motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, dobré komunikačné, manažérske a analytické zručnosti

PODMIENKA

 

 

 

 

VÝHODA

 

ĎALŠIE VÝHODY skúsenosť a orientácia v aktuálnych novinkách a trendoch v PR komunikácií, marketingovej a masmediálnej komunikácií znalosť mediálneho prostredia a pozitívny prístup k žurnalistom

Ďalšie požiadavky
samostatnosť, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, ústretovosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, výborné komunikačné zručnosti, výborný ústny aj písomný prejav, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota sa vzdelávať a rozvíjať vedomosti, bezúhonnosť;

Pracovná náplň a zodpovednosti

 • Informuje verejnosť o pomoci poskytnutej z fondov EÚ za NP Zdravé komunity
 • Zodpovedá za propagáciu NP a jeho realizáciu v súlade s manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľa v rámci fondov EÚ a za medializáciu NP v lokálnych a mienkotvorných médiách
 • Za internú a externú komunikáciu marketingového a masmediálneho typu smerom k zamestnancom NP a organizácie a k laickej a odbornej verejnosti
 • Zodpovedá za vizuálnu a obsahovú podobu webovej stránky realizátora/organizácie a NP a sociálne siete
 • Spolupracuje s manažérom pre publicitu pri tvorbe propagačných materiálov v printovej a online podobe
 • Vytvára príspevky na sociálne siete, rozhovory týkajúce sa informovania a publicity pre laickú a odbornú verejnosť
 • Aktívne vyhľadáva príležitosti k publikovaniu, zverejneniu, prezentácií marketingových podporných materiálov smerom k odbornej verejnosti, k publikovaniu a prezentovaniu projektu v mienkotvorných celonárodných, regionálnych a lokálnych printových médiách
 • Aktívne zapája interných zamestnancov do tvorby obsahu podstránky NP, realizuje návštevy v teréne a v spolupráci s pracovníkmi NP vytvára obrazový a textový materiál pre prípravu on-line a offline publicity
 • Vyhľadáva príležitosti na prezentáciu NP a to oslovovaním autorít, spolupracujúcich organizácie, samospráv v teréne
 • Pomáha interným zamestnancom pri komunikácií s lokálnymi médiami a zúčastňuje sa lokálnych aktivít súvisiacich s NP za účelom prípravy mediálnych výstupov
 • Pomáha budovať dobré meno organizácie/realizátora a NP v očiach médií a verejnosti v lokálnych médiách a aktívne ich oslovuje k spolupráci
 • Navrhuje, zbiera a pripravuje fotodokumentáciu, audio-video dokumentáciu projektových aktivít v teréne a s nimi spojenú administratívu, dokumentačnú a evidenčnú činnosť
 • Spolupracuje pri príprave organizácie veľkých konferencii, seminárov alebo malých lokálnych stretnutí určených na prezentáciu NP a sieťovanie partnerov pre budúcu spoluprácu
 • V spolupráci s manažérom pre publicitu spracováva príklady dobrej praxe z projektových aktivít do komunikačného materiálu určeného laickej a odbornej verejnosti
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou NP pod vedením manažéra/manažérky pre publicitu a podľa pokynov nadriadeného

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS  (max. 2 strany) TU
2. Motivačný list (max. 1 strana)
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenie, resp. diplom; nemusí byť overená notárom),
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU
6. Prípadné referencie, publikované články, AVD záznamy alebo iné dokumenty preukazujúce skúsenosti kandidáta (výhoda)

Zamestnanecké výhody a benefity:

 • týždeň dovolenky naviac,
 • pružný pracovný čas,
 • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť Výberové konanie – „Regionálny/-a manažér/manažérka pre publicitu“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť Výberové konanie – „Regionálny/-a manažér/manažérka pre publicitu“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0904 952 712.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.