Supervízor/Supervízorka pre Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trnavský, Trenčiansky samosprávny kraj

02. február 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Supervízor/Supervízorka v Banskobystrickom, Košickom,  Nitrianskom, Prešovskom, Trnavskom a Trenčianskom samosprávnom kraji“.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Supervízor/Supervízorka (pre každý SPK 1 pozícia)
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 02.02.2024 – 14.02.2024 (do 15:00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu: 01.03.2024
Odmena – hodinová mzda (brutto): 39,27 EUR
Typ pracovného pomeru: dohoda
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2024
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 21.02. – 22.02.2024
Miesto výkonu práce:

Dôležitá poznámka:

v rámci samosprávneho kraja

V rámci výkonu práce sú realizované a nevyhnutné služobné cesty, ktoré sú predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh.

*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačmi/uchádzačkami.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa PODMIENKA
minimálne predpoklady a kritéria v zmysle § 84, odst. 8, Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.

akreditovaný supervízor

 

PODMIENKA

JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom PODMIENKA
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI prax v oblasti práce so sociálne znevýhodnenými skupinami VÝHODA

Pracovná náplň a zodpovednosti

  •  výkon skupinovej supervízie v pomáhajúcich profesiách pre asistentov podpory zdravia a pre koordinátorov asistentov podpory zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Motivačný list (max. 1 strana)
2. Životopis vo formáte EUROPASS TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Kópia dokladu o absolvovaní akreditovaného supervízneho výcviku
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU
7. Prípadné referencie/odporúčania nie sú podmienkou

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť Výberové konanie – „Supervízor/Supervízorka“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť Výberové konanie – „Supervízor/Supervízorka“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0904 952 712 alebo kontaktujte Mgr. Moniku Grochovú, e-mailom na adrese: monika.grochova@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0915 967 412.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.