Supervízor/Supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji

28. marca 2019

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Supervízor/Supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji.

 

Pozícia Supervízor/Supervízorka
Počet voľných miest:  1
Predpokladaný dátum nástupu:  01. 05. 2018
Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce
Miesto výkonu BSK
   
Termín vyhlásenia výberového konania 29. 3. 2019
Termín ukončenia prvého kola  15. 04. 2019
Termín výberového konanie/osobného pohovoru od 22. 04 až 26. 04. 2019

 Uchádzači/uchádzačky doručia v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“).

Povinnými prílohami Žiadosti sú:

  • Motivačný list,
  • Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
  • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • Kópia dokladu o absolvovaní supervízneho výcviku;
  • Doklad preukazujúci skúsenosť s výkonom praxe supervízora.

Hlavnou náplňou práce  je najmä:

  • výkon supervízie v pomáhajúcich profesiách pre asistentov osvety zdravia a pre koordinátorku asistentov osvety zdravia v rámci NP ZK 3A,

Ponúkaný plat: 30 €/hodina, počet hodín 48 h.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu :

Minimálne predpoklady a kritéria v zmysle § 84, odst. 8, Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.

  • – ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa,
  • – akreditovaný supervízor,
  • – preukázateľná skúsenosť s výkonom supervízie v pomáhajúcich profesiách.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

samostatnosť, flexibilita, empatia, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,  schopnosť riešiť konflikty.

 

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia do 15.4.2019 tieto dokumenty osobne, elektronicky alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Koceľova 9

821 08 Bratislava

alebo  v elektronickej forme mailom na adresu: stefan.sarkozy@zdraveregiony.eu

 

Na obálku a do predmetu emailu je potrebné uviesť :

,,Výberové konanie – NP Zdravé  komunity 3A – SUPERVIZIA“.

V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte PhDr. Štefan Šarkőzy v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na stefan.sarkozy@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0908166828.

Informácie o projekte:

Národný projekt Zdravé komunity 3A reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou. Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, v Bratislavskom samosprávnom kraji.

 

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK.  Od realizácie aktivít projektu Zdravé komunity 3A očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK (zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér, a pod.) a vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost