Supervízor/Supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji

25. marca 2019

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – „Účtovník/čka“.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite e-mail s predmetom „Účtovník/čka“ na e-mailovú adresu – alena.koperova@zdraveregiony.eu nasledovné dokumenty:

 • Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
 • Motivačný list (max. 1 strana)
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Prípadné referencie/odporúčania – výhoda, nie je podmienkou

Kontaktná osoba:

Ing. Alena Koperová, Expert pre finančné riadenie

Tel.: 0905 172 386

Email: alena.koperova@zdraveregiony.eu

Termíny:

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je  do 8.4.2019 (pondelok) do 17:00 hod.

Uchádzači, ktorí zašlú všetky dokumenty a spĺňajú požadované kritériá budú pozvaní na osobný pohovor. Osobné pohovory budú realizované priebežne.

Predpokladaný nástup je ihneď/dohoda.

Kvalifikačné požiadavky: Preukázateľné skúsenosti s vedením účtovnej agendy po dobu minimálne 3 rokov; Počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, INTERNET – pokročilý, ovládanie min. jedného účtovného software-u na výbornej úrovni – podmienka.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Skúsenosti a prax na pozícii účtovníka v štátnej správe – výhoda.

Ovládanie účtovného softvéru SOFTIP – výhoda.

Ďalšie požiadavky: odbornosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť, disciplinovanosť.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Komplexné zabezpečovanie a výkon odborných účtovníckych prác v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • Zodpovednosť za správnosť a úplnosť účtovných zápisov v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi predpismi (výkon podporných činnosti súvisiacich s finančným zaúčtovaním projektu);
 • Zabezpečovanie vedenia účtovníctva v rámci projektu;
 • Samostatné zabezpečovanie účtovania finančných operácií zo vzťahov s dodávateľmi alebo odberateľmi, vedenie evidencie a sledovanie splatnosti;
 • Sledovanie zostatkov na účtoch;
 • Vykonávanie finančnej kontroly účtovných dokladov a obeh účtovných dokladov;
 • Vedenie evidencie nákladov, správne vedenie zúčtovaných vzťahov vrátane zúčtovania
  so štátnym rozpočtom;
 • Podieľanie sa na uzávierkových prácach (mesačné, štvrťročné, ročné);
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky organizácie;
 • Vypracovávanie podkladov ku konsolidácii účtovníctva verejnej správy
 • Včasné a úplné zozbieranie všetkých požadovaných podkladov a informácii pri účtovných kontrolách
 • Mesačný reporting

Zamestnanecké výhody, benefity

Týždeň dovolenky naviac

Pružný pracovný čas

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce – Bratislava, Koceľova ulica (kancelária).

Pracovná Zmluva je na dobu určitú do 31.12.2019 (trvanie projektu). S možnosťou pokračovania v ďalšom projekte (tzn. od 1.1.2020).

Mzda je v rozmedzí 1 300 € – 1 450 € v hrubom mesačne, v závislosti od kvalifikácie a skúseností.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost