Vývojár – digitalizácia systému zberu terénnych dát

18. júl 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Vývojár – digitalizácia systému zberu terénnych dát.

Počet voľných miest: 1
Predpokladaný dátum nástupu: 01.08.2022/dohodou
Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce do 31.12.2022
Termín vyhlásenia výberového konania: 18.07.2022 
Termín na prihlásenie sa do výberového konania 18.07. – 26.07.2022 (utorok)
Termín osobného pohovoru: 27.07.2022 (streda)
Ponúkaný plat 24,45 €/hod.

Náplň práce:

 • Analýza, návrh a implementácia databázového modelu na základe nedigitálnych historických dát zo zameraním na kompatibilitu vzniknutého modelu s nástrojmi tretích strán na spracovanie, vyhodnotenie a vizualizáciu nazbieraných dát.
 • Komplexná analýza a návrh responzívneho  UX rozhrania v nástrojoch tretích strán so zameraním na mobilné zariadenia so zohľadnením aktuálneho papierového zberného procesu.
 • Návrh architektúry systému musí zohľadňovať aktuálny a budúci rast používateľov, súčasťou bude príprava na budúce rozšírenie systému o ďalšie moduly a príprava na integráciu so systémami tretích strán
 • Pracovnej náplne je aj vykonanie testov pre jednotlivé komponenty softvéru (unit testing) ako aj príprava a realizácia užívateľských testov (user experience testing)
 • Rozmiestnenie systému (deployment), údržba systému a náprava systémových chýb
 • Príprava systémovej, technickej a užívateľskej príručky systému. Príprava školiacich pre školenie používateľov.
 • Zamestnanec vykoná pracovnú úlohu počas 5 mesiacov, pričom 3 mesiace sú určené na konzultácie a vývoj systému, následné 2 mesiace sú určené na pilotné skúšanie a úpravy podľa potrieb zamestnávateľa.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

Vzdelanie: minimálne ukončená stredná škola s maturitou, I. alebo II. stupeň VŠ výhodou

Kvalifikačné požiadavky:

 • Prax v odbore – 10 rokov a viac
 • Skúsenosť s navrhovaním a analýzou  databázového modelu – 5 rokov a viac
  (MySQL, PostgresSQL – podmienkou)
 • Skúsenosti s navrhovaním, analýzou a dizajnom UX rozhrania – 5 rokov a viac (Figma, Sketch – podmienkou)
 • Skúsenosti s návrhom architektúry systému a implementácia – 10 rokov a viac (Progressive  Web App, Material  design – podmienkou)
 • Skúsenosť  s prípravou UnitTestov a UX testov – automatizované testovanie – 3 roky a viac – (Playwright – podmienkou)
 • Scrum/šprinty podmienkou
 • Skúsenosť s deploymentom systému a testov
 • Skúsenosti s prípravou školiacich materiálov a školení
 • Skúsenosti s prípravou dotazníkov, zberom analýzou dát a vedeckou činnosťou (výhodou)
 • Skúsenosti s agilným vývojom softvéru, štruktúrou scrum sprint (výhoda)

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania je potrebné zaslať e-mailom nasledovné dokumenty s predmetom VÝVOJÁR na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu do 26.07.2022 (utorok).

Uchádzači/uchádzačky doručia v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“).

Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 • Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované; v životopise musí byť uvedený zoznam projektov, ktoré uchádzač viedol alebo na nich participoval.
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

 

Kontaktná osoba – Lenka Tóthová, personalistka
Tel.: 0907 065 220/0918 889 083
E-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky. Z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať len tých kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné kritériá a osobnostné predpoklady.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDF: CV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOC: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOC: Cestne vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: Cestne vyhlasenie_bezuhonnost