Vývojár/ Vývojárka - digitalizácia systému zberu terénnych dát

07. február 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Vývojár/Vývojárka – digitalizácia systému zberu terénnych dát“.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Vývojár/Vývojárka – digitalizácia systému zberu terénnych dát (1 pracovné miesto)
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 07.02.2024 – 16.02.2024 (do 10:00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu: 19.02.2024
Odmena – hodinová mzda (brutto): 24,45 EUR
Typ pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce
Trvanie pracovného pomeru: do 31.05.2024
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: dohodou
*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačmi/uchádzačkami.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE úplné stredné všeobecné vzdelanie PODMIENKA
minimálne ukončená stredná škola s maturitou, I. alebo II. stupeň VŠ VÝHODA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom PODMIENKA
ĎALŠIE POŽIADAVKY prax v odbore – 10 rokov a viac

Skúsenosť s: navrhovaním a analýzou databázového modelu – 5 rokov a viac (MySQL, PostgresSQL), s navrhovaním, analýzou a dizajnom UX rozhrania – 5 rokov a viac (Figma, Sketch), s návrhom architektúry systému a implementácia – 10 rokov a viac (Progressive Web App, Material design), s prípravou UnitTestov a UX testov – automatizované testovanie – 3 roky a viac – (Playwright), s deploymentom systému a testov, s prípravou školiacich materiálov a školení, s prípravou dotazníkov, zberom analýzou dát a vedeckou činnosťou (výhodou), s agilným vývojom softvéru, štruktúrou scrum sprint (výhoda), Scrum/sprinty

PODMIENKA

Pracovná náplň a zodpovednosti

  • Komplexná analýza a návrh responzívneho UX rozhrania v nástrojoch tretích strán so zameraním na mobilné zariadenia so zohľadnením aktuálneho nastavenia elektronického zberu intervencií a osviet v národnom projekte Zdravé komunity podľa potrieb zamestnávateľa.
  • Vykonanie testov pre jednotlivé komponenty softvéru (unit testing) ako aj príprava a realizácia užívateľských testov (user experience testing).
  • Rozmiestnenie systému (deployment), údržba systému a náprava systémových chýb
  • Dopracovanie systémovej, technickej a užívateľskej príručky systému so zohľadnením nových prvkov.
  • Príprava školiacich pre školenie používateľov.
  • Zamestnanec vykoná pracovnú úlohu počas 3 mesiacov od podpisu zmluvy, pričom prvé 2 mesiace sú určené na konzultácie a vývoj systému, následný 1 mesiac je určený na pilotné skúšanie a úpravy podľa potrieb zamestnávateľa.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS – v životopise musí byť uvedený zoznam projektov, ktoré uchádzač viedol alebo na nich participoval. TU
2. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU
5. Prípadné referencie/odporúčania nie sú podmienkou

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť Výberové konanie – Vývojár/ Vývojárka – digitalizácia systému zberu terénnych dát, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť Výberové konanie – „Vývojár/ Vývojárka – digitalizácia systému zberu terénnych dát“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0904 952 712. V prípade potreby konzultácie pracovnej náplne je možné kontaktovať Táňu Grauzelovú, tana.grauzelova@zdraveregiony.eu

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.