Webdizajnér/ Webmaster - Zdravé regióny

04. marec 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Webdizajnér/Webmaster – Zdravé regióny“.

Pracovná pozícia: Webdizajnér/Webmaster – Zdravé regióny
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 04.03.2024 – 15.03.2024 (do 15:00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu: 01.04.2024
Odmena – hodinová mzda (brutto): 30 EUR/max. 350 hod. ročne
Typ pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2024
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 19.3.2024 -20.3.2024/dohodou
*Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE min. vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa so všeobecným zameraním alebo zameraním na grafický dizajn, programovanie, žurnalistiku, marketing, strih a postprodukciu alebo informačné technológie PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI Slovenský jazyk – výborná znalosť slovom aj písmom

Anglický jazyk

PODMIENKA

VÝHODA

ĎALŠIE POŽIADAVKY pokročilý užívateľ so skúsenosťami s prácou v grafických programoch

pokročilý užívateľ v práci s programovaním v HTML, WordPress, CSS, Java Script

Bezúhonnosť

PODMIENKA

 

OSOBITNÉ POŽIADAVKY min. 3-ročná preukázateľná prax v oblasti tvorby webstránok, SEO marketingu

skúsenosť s webdizajnom a správou databáz

kandidát by mal byť skúsený a orientovať sa v aktuálnych novinkách a trendoch webdesignu, SEO marketingu

PODMIENKA

 

VÝHODA

 

 

Ďalšie požiadavky
samostatnosť, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, ústretovosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, výborné komunikačné zručnosti, výborný ústny aj písomný prejav, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota sa vzdelávať a rozvíjať vedomosti, bezúhonnosť;

Pracovná náplň a zodpovednosti

 • Navrhuje, tvorí a upravuje obsah webovej stránky Zdravé regióny;
 • Určuje, pripravuje grafický návrh, základnú štruktúru a rozvrhnutie informácií na webovej stránke Zdravé regióny, za pomoci grafického hardvéru a softvéru vytvára grafický vzhľad webovej stránky Zdravé regióny;
 • Spolu s vytváraným projektom vedie projektovú dokumentáciu;
 • Vytvára grafické symboly a knižnice grafických prvkov pre ďalšie použitie;
 • Nastavuje pravidlá SEO marketingu podľa dohody a požiadaviek zamestnávateľa;
 • Archivuje a vytvára kópie web stránky Zdravé regióny a jednotlivých častí, ktoré bránia strate údajov a záznamov z histórie web stránky Zdravé regióny;
 • Spravuje Google Analytics NP a nastavuje parametre podľa konzultovania a požiadaviek zamestnávateľa;
 • Vykonáva pravidelné aktualizácie hlavnej stránky a podstránok webovej stránky Zdravé regióny, zodpovedá za funkčnosť všetkých odkazov, za kompatibilitu stránok s vyhľadávačmi a prístupnosť webovej stránky Zdravé regióny;
 • Robí servis, údržbu, update a korektúry webovej stránky Zdravé regióny v rozsahu určenom na základe požiadaviek zamestnávateľa;
 • Pomáha a konzultuje správu sociálnych sietí propagujúcich príspevkovú organizáciu Zdravé regióny a so zamestnávateľom – s oddelením pre publicitu;
 • Spolupracuje s technickou IT podporou zamestnávateľa pri správe domény, pri aktualizácií Cookies Policy, antivírovej ochrany a zabezpečenia proti strate údajov;
 • Aktívne spolupracuje s oddelením publicity zamestnávateľa;

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS  (max. 2 strany) TU
2. Motivačný list (max. 1 strana)
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenie, resp. diplom; nemusí byť overená notárom),
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU
6. Referencie alebo vzory už dokončených prác, ktoré uchádzač/uchádzačka realizoval /-a v minulosti (doložiť na osobnom pohovore)

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť Výberové konanie – „Webdizajnér/Webmaster – Zdravé regióny“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť Výberové konanie – „Webdizajnér/Webmaster – Zdravé regióny“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0904 952 712.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.