Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0949/532 540
Email :
ivana.suchanicova@zdraveregiony.eu

Mgr. Ivana Suchaničová

koordinátorka asistentov podpory zdravia

Som absolventkou Trnavskej univerzity v Trnave. Vyštudovala som odbor Sociálna práca, ktorý som ukončila magisterským titulom v roku 2013.

Pôsobím v sociálnej oblasti, v mojom profesnom pôsobení sa zameriavam na problematiku rovnosti príležitostí, eliminovanie predsudkov a stereotypov v majoritnej spoločnosti a posilnenie empowermentu u cieľovej skupiny.

Pracovné skúsenosti v oblasti sociálnej práce, mentoringu a manažmentu som získala v organizáciách ako sú OZ CESTA MLADÝCH, Aj Ty v IT, o.z., ČLOVEK V OHROZENÍ, N.O., DIVÉ MAKY, O.Z., OZ PRIMA, OZ VAGUS a iné.

Skúsenosti a odborné vedomosti som si postupne doplnila vzdelávaním zameraným na osobnostný a osobný rozvoj, problematiku zvládania obtiažnych komunikačných situácií, kurzom motivačných rozhovorov a tiež kurzom základov koučingových zručností osobnostného rozvoja. V roku 2021 som absolvovala kurz Silence hate. Absolvovala som niekoľko vzdelávacím workshopov ako napríklad Skupinová práca s deťmi a mládežou a Projektový manažment. Aktuálne som tiež súčasťou medzinárodnej platformy Wise mind, ktorá sa zameriava najmä na témy ako krízový manažment a mentálne zdravie pracovníkov s obeťami traumy. Venujem sa metodickej podpore pre prácu s mládežou zo znevýhodneného prostredia a lektoringu.

V Zdravých regiónoch pôsobím od 1. marca 2022 ako koordinátorka asistentov podpory zdravia pre Národný projekt Zdravé komunity 3B pre Bratislavský samosprávny kraj.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Rómske komunity sú mi blízke svojou bezprostrednosťou a schopnosťou žiť pre prítomný okamih. Myslím si, že v mnohom nám vedia byť inšpiráciou. Ukazujú nám, aké sú pre život dôležité medziľudská blízkosť a vzťahy, čo sú hodnoty, ktoré v dnešnom uponáhľanom svete vieme veľmi rýchlo zatlačiť do úzadia.

Čo by si chcela dosiahnuť v rámci svojej práce?

Ako najdôležitejšie ciele vidím v prvom rade zvýšenie záujmu o zdravotnú osvetu v marginalizovaných komunitách, lepší prístup k službám, informáciám a v neposlednom rade dôležito vnímam rolu asistenta podpory zdravia ako pozitívny vzor pre ostatných obyvateľov lokality.

Ako hodnotíš fungovanie tvojho kolektívu?

V Zdravých regiónoch sa pre mňa spájajú dva základné atribúty – profesionalita a ľudskosť. Je pre mňa dôležité vedieť, že mám možnosť spolupracovať s naozajstnými odborníkmi, ktorí problematike rozumejú, no zároveň sa nestráca ani ľudský aspekt a porozumenie, ktoré sú rovnako potrebné pre funkčný pracovný proces.