Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
michal.sykora@zdraveregiony.eu

Mgr. Michal Sýkora

Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Som absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre Sociálnej pedagogiky v odbore Pedagogika emocionálne a sociálne narušených. V roku 2015 som ukončil Psychoterapeutický výcvik PCA realizovaný SPS Brno. Taktiež som absolvoval niekoľko tréningov a kurzov zameraných na priamu prácu s detským a dospelým klientom.

Od roku 2009 som pracoval ako Samostatný sociálny pedagóg – preventista v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva (ďalej len CPPP a P) Bratislava III, kde som na oddelení Poradenstva sociálneho vývinu a prevencie vykonával prevenciu zameranú na  problémy detí a mládeže zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, realizoval tréningy rodičovských a manažérskych zručností, tréningy zamerané na riešenie konfliktov, príprava a realizácia vzdelávacích aktivít pre zamestnancov a rodičov, skupinovú a individuálnu terapiu, prípravu metodických materiálov, tvorbu vzdelávacích programov na mieru, písanie projektov, intervízne konzultácie v rámci ľudských zdrojov v prostredí škôl a školských zariadení, projektový manažment a realizáciu teambuildingových aktivít.

V roku 2015 som sa stal v rámci CPPPaP Bratislava III vedúcim oddelenia Poradenstva sociálneho vývinu a prevencie, kde som okrem vyššie spomínaných činností a riadenia oddelenia realizoval individuálny a skupinový coaching, mediáciu, krízový manažment, vedenie tréningov, venoval som sa hľadaniu a začleňovaniu nových terapeutických, metodických a výchovných postupov, realizoval som na požiadanie klienta diagnostiku nastavených HR procesov, stratégií a cieľov konkrétnej organizácie, hodnotenie zamestnancov. Mojimi klientmi boli deti a mládež vo veku od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, rodičia a učitelia. Súbežne som počas práce v CPPP a P Bratislava III začal od roku 2011 vykonávať pod odborným dohľadom psychoterapeutickú prax, ktorú realizujem naďalej.

Spolupracujem s organizáciami a inštitúciami pri tvorbe a realizácii HR procesov, HR stratégií. Podieľam sa na nastavovaní a vytváraní jednotlivých cieľov organizácií, interných vzdelávacích procesov a hodnotiacich procesov. Pracujem tiež ako psychoterapeut a poskytujem na vyžiadanie klienta intervíznu podporu.

V organizácií Zdravé regióny pracujem od roku 2018 ako Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.

Mám viac ako 10-ročnú prax vo vzdelávaní, tvorbe a riadení ľudských zdrojov a realizácii terapeutickej a intervíznej intervencie pre rôzne cieľové skupiny.