Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
tatiana.hrustic@zdraveregiony.eu

Mgr. Tatiana Hrustič

riaditeľka príspevkovej organizácie a hlavná expertka národného projektu

Som absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sociálnej práce. V roku 2013 som ukončila postgraduálne štúdium v skupinovej psychoterapii SUR 2010 akreditované Karlovou univerzitou v Prahe.

Od roku 2007 som pôsobila ako manažérka projektu Zdravé komunity zameraného na zlepšenie zdravia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v rámci MVO.  V roku 2011 som pôsobila ako Hlavný štátny radca na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti tvorby strategických zámerov a legislatívnych opatrení na štátnej úrovni v oblasti zdravia a vzdelávania znevýhodnených skupín. V roku 2012 som spolupracovala na výskumnom projekte Roma childhood vaccination in Europe pre Romani CRISS (Roma Center for Social Intervention and Studies) a v Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Od roku 2017 som riaditeľkou príspevkovej organizácie Zdravé regióny a hlavnou expertkou národného projektu Zdravé komunity. Pôsobím v niekoľkých pracovných skupinách, ktoré prioritne riešia oblasť zdravia v MRK.