Zdravé komunity 2A

Cieľ

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ). Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Priority

Hlavnou aktivitou a prioritou projektu je podpora prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a zlepšeniu štandardov hygieny bývania. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia.

Projekt

Odkaz na stránku SO:

https://www.minv.sk

Odkaz na stránku ESF:

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/

Projekt bol ukončený dňa 31.12.2019

Vzdelávanie

girl

Výkon práce zamestnancov na pozíciách Koordinátor asistentov podpory zdravia, Asistent podpory zdravia a Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc je závislý na tom, aké informácie a zručnosti ovládajú, aké majú absolvované vzdelanie a ako sú osobnostne pripravení a vybavení.

Uvedomujeme si, že ak chceme, aby naši zamestnanci počas výkonu svojej práce dosahovali vysoký pracovný výkon, vo vysokej kvalite, tak im musíme poskytnúť dostatočné informácie, zručnosti a vzdelávanie. Tieto informácie, zručnosti a vzdelávanie sa musia týkať všetkého, s čím sa zamestnanci stretávajú v rámci podpory zdravia (priamej práce s klientom).

Sú to situácie, ktoré súvisia napríklad s komunikáciou s klientom a s tým súvisiaca motivácia klienta k zdraviu žiadúcemu správaniu sa, komplexné informácie o zdraví, chorobách, prvá pomoc, spolupráca s lekármi a inštitúciami, formy poradenstva v oblastiach zdravia a k zdraviu vedúceho správania. Súčasťou systému vzdelávania je aj Supervízia.

Zdravotná mediácia

Zdravotnú mediáciu chápeme ako  druh komunitnej práce, ktorý angažuje a vzdeláva jednotlivcov – laikov z cieľových komunít, na vykonávanie systematickej práce v oblasti sociálnych determinantov zdravia na komunitnej úrovni.

Od realizácie aktivít očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK

 • zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • zvýšenie dôvery k zdravotnému systému
 • zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér
 • zvýšenie účasti na preventívnych prehliadkach a povinnom očkovaní
 • zabezpečenie včasnej identifikácie výskytu infekčných ochorení
 • zníženie počtu neopodstatnených výjazdov rýchlej zdravotnej pomoci
 • zvýšenie zdravotnej gramotnosti
 • zlepšenie úrovne osobnej a komunálnej hygieny
 • prevenciu návykových látok
 • zlepšenie popôrodnej starostlivosti a podporu dojčenia
 • vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Zoznam cieľových skupín

 • príslušníci a obyvatelia  MRK;
 • komunitný pracovníci/pracovníčky v oblasti zdravotnej výchovy, pracovníci/pracovníčky v oblasti zdravotnej prevencie a osvety

 

Zapojenie a participácia cieľových skupín do projektových aktivít je zabezpečená priamou spoluprácou na činnostiach projektu. Na pozíciách AOZ sú zamestnávaní priamo príslušníci a obyvatelia MRK/obcí, v ktorých sa realizujú aktivity projektu. Táto cieľová skupina je systematicky vzdelávaná a odborne vedená.

Rozvoj ľudských zdrojov

Ľudské zdroje v teréne sú najdôležitejšou výkonnostnou zložkou a kľúčovým nástrojom projektu. Ich cielené budovanie, vzdelávanie, osobnostný a profesionálny rozvoj je jedným zo špecifických činností projektu. Na výber ľudských zdrojov v teréne sa kladie veľký dôraz od začiatku projektu a počas celého obdobia realizácie.

Zamestnanci projektu v teréne

 • 264 – asistentov podpory zdravia
 • 24 – koordinátorov asistentov podpory zdravia
 • 8 – asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc

Pilotný projekt Asistentov podpory zdravia v nemocniciach je spustený

Súčasťou hlavnej aktivity projektu v období 2017 – 2019 v rámci jeho rozvoja je aj podpora preklenovacích programov zameraných na zlepšovanie dostupnosti bežných zdravotníckych služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Konkrétne ide o pilotné zavedenie pracovnej pozície asistenta podpory zdravia prioritne na gynekologicko-pôrodníckych a pediatrických oddeleniach.

Práca asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc spočíva v mediačnej a osvetovej práci ako aj v psychosociálnej podpore pre ľudí z marginalizovaného prostredia. Našimi partnermi v tomto projekte sú nasledovné zdravotnícke zariadenia:

•    Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice – 1 Asistent podpory zdravia
•    Detská fakultná nemocnica Košice – 1 Asistent podpory zdravia
•    Nemocnica s poliklinikou Revúca, Svet zdravia – 1 Asistent podpory zdravia
•    Nemocnica s poliklinikou Trebišov, Svet zdravia – 2 Asistentky podpory zdravia
•    Nemocnica Michalovce, Svet zdravia – 1 Asistent podpory zdravia
•    Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok  – 2 Asistentky podpory zdravia

Systematické stanovenie potrieb

V rámci realizácie Národného projektu Zdravé komunity 2A sa nám podaril výnimočný výsledok. Za účelom zistenia potrieb z hľadiska sociálnych determinantov zdravia sme zahájili spoluprácu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, ktorá sa téme zdravia marginalizovaných skupín venuje na akademickej úrovni.

Výstupom tejto spolupráce je komplexný balík údajov v každej z lokalít, v ktorých pôsobíme. Konkrétne ide o celkom 380 číselných dát, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú oblasť zdravia, v týchto piatich kategóriách – Správanie súvisiace so zdravím, psychická záťaž, materiálne podmienky, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, spoločenské postavenie a príležitosti.

Na základe týchto zistení vieme cielene reflektovať individuálne podmienky v konkrétnych lokalitách a merať našu úspešnosť v dlhodobom horizonte. Novú intervenčnú úroveň v tejto súvislosti zahajujeme od 1. septembra 2020. Do tej doby budeme pracovať v rámci odborne prierezovej pracovnej skupiny.

Záverečnú správu zo vstupného merania hodnotenia a zo systematického stanovenia potrieb cieľových lokalít Národného projektu Zdravé komunity 2A je možné nájsť na tomto odkaze – Záverečná správa

Asistenti podpory zdravia v nemocniciach

Pilotná aktivita implementácie asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc je súčasťou Národných projektov Zdravé komunity 2A a 2B a je jedným z dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Prostredníctvom tejto aktivity plníme jedno z dôležitých opatrení Akčného plánu Národnej stratégie pre integráciu Rómov do 2020. Začiatkom roka 2020 máme celkom 9 asistentov podpory zdravia v 7 nemocniciach a do roku 2022 tento počet navýšime na celkovo 14. Naša úloha v nemocniciach pozostáva najmä z mediácie, osvetovej práce a psychosociálnej podpory. Do súčasnosti evidujeme pozitívne ohlasy na činnosť asistentiek v nemocniciach a narastajúci záujem o spoluprácu zo strany ďalších nemocníc.

Spolupracujúce nemocnice:

• Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
• Detská fakultná nemocnica Košice
• Nemocnica s poliklinikou Michalovce, a.s.
• Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
• Nemocnica Vojtecha Alexandra Kežmarok, n.o
• Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o.
• Národný ústav tuberkulózy, plúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy