Zdravé komunity 2A

Cieľ

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ). Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Priority

Hlavnou aktivitou a prioritou projektu je podpora prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a zlepšeniu štandardov hygieny bývania. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia.

Projekt

Odkaz na stránku SO:

https://www.minv.sk

Odkaz na stránku ESF:

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/

Vzdelávanie

girl

Výkon práce zamestnancov na pozíciách Koordinátor asistentov podpory zdravia, Asistent podpory zdravia a Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc je závislý na tom, aké informácie a zručnosti ovládajú, aké majú absolvované vzdelanie a ako sú osobnostne pripravení a vybavení. Uvedomujeme si, že ak chceme, aby naši zamestnanci počas výkonu svojej práce dosahovali vysoký pracovný výkon, vo vysokej kvalite, tak im musíme poskytnúť dostatočné informácie, zručnosti a vzdelávanie. Tieto informácie, zručnosti a vzdelávanie sa musia týkať všetkého, s čím sa zamestnanci stretávajú v rámci podpory zdravia (priamej práce s klientom). Sú to situácie, ktoré súvisia napríklad s komunikáciou s klientom a s tým súvisiaca motivácia klienta k zdraviu žiadúcemu správaniu sa, komplexné informácie o zdraví, chorobách, prvá pomoc, spolupráca s lekármi a inštitúciami, formy poradenstva v oblastiach zdravia a k zdraviu vedúceho správania.
Súčasťou systému vzdelávania je aj Supervízia.

Zdravotná mediácia

Zdravotnú mediáciu chápeme ako  druh komunitnej práce, ktorý angažuje a vzdeláva jednotlivcov – laikov z cieľových komunít, na vykonávanie systematickej práce v oblasti sociálnych determinantov zdravia na komunitnej úrovni.

Od realizácie aktivít očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK

 • zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • zvýšenie dôvery k zdravotnému systému
 • zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér
 • zvýšenie účasti na preventívnych prehliadkach a povinnom očkovaní
 • zabezpečenie včasnej identifikácie výskytu infekčných ochorení
 • zníženie počtu neopodstatnených výjazdov rýchlej zdravotnej pomoci
 • zvýšenie zdravotnej gramotnosti
 • zlepšenie úrovne osobnej a komunálnej hygieny
 • prevenciu návykových látok
 • zlepšenie popôrodnej starostlivosti a podporu dojčenia
 • vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Zoznam cieľových skupín

 • príslušníci a obyvatelia  MRK;
 • komunitný pracovníci/pracovníčky v oblasti zdravotnej výchovy, pracovníci/pracovníčky v oblasti zdravotnej prevencie a osvety

 

Zapojenie a participácia cieľových skupín do projektových aktivít je zabezpečená priamou spoluprácou na činnostiach projektu. Na pozíciách AOZ sú zamestnávaní priamo príslušníci a obyvatelia MRK/obcí, v ktorých sa realizujú aktivity projektu. Táto cieľová skupina je systematicky vzdelávaná a odborne vedená.

Rozvoj ľudských zdrojov

Ľudské zdroje v teréne sú najdôležitejšou výkonnostnou zložkou a kľúčovým nástrojom projektu. Ich cielené budovanie, vzdelávanie, osobnostný a profesionálny rozvoj je jedným zo špecifických činností projektu. Na výber ľudských zdrojov v teréne sa kladie veľký dôraz od začiatku projektu a počas celého obdobia realizácie.

Zamestnanci projektu v teréne

 • 264 – asistentov podpory zdravia
 • 24 – koordinátorov asistentov podpory zdravia
 • 8 – asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc

Pilotný projekt Asistentov podpory zdravia v nemocniciach je spustený

Súčasťou hlavnej aktivity projektu v období 2017 – 2019 v rámci jeho rozvoja je aj podpora preklenovacích programov zameraných na zlepšovanie dostupnosti bežných zdravotníckych služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Konkrétne ide o pilotné zavedenie pracovnej pozície asistenta podpory zdravia prioritne na gynekologicko-pôrodníckych a pediatrických oddeleniach.

Práca asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc spočíva v mediačnej a osvetovej práci ako aj v psychosociálnej podpore pre ľudí z marginalizovaného prostredia. Našimi partnermi v tomto projekte sú nasledovné zdravotnícke zariadenia:

•    Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice – 1 Asistent podpory zdravia
•    Detská fakultná nemocnica Košice – 1 Asistent podpory zdravia
•    Nemocnica s poliklinikou Revúca, Svet zdravia – 1 Asistent podpory zdravia
•    Nemocnica s poliklinikou Trebišov, Svet zdravia – 2 Asistentky podpory zdravia
•    Nemocnica Michalovce, Svet zdravia – 1 Asistent podpory zdravia
•    Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok  – 2 Asistentky podpory zdravia

Systematické stanovenie potrieb

V rámci realizácie Národného projektu Zdravé komunity 2A sa nám podaril výnimočný výsledok. Za účelom zistenia potrieb z hľadiska sociálnych determinantov zdravia sme zahájili spoluprácu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, ktorá sa téme zdravia marginalizovaných skupín venuje na akademickej úrovni.

Výstupom tejto spolupráce je komplexný balík údajov v každej z lokalít, v ktorých pôsobíme. Konkrétne ide o celkom 380 číselných dát, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú oblasť zdravia, v týchto piatich kategóriách – Správanie súvisiace so zdravím, psychická záťaž, materiálne podmienky, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, spoločenské postavenie a príležitosti.

Na základe týchto zistení vieme cielene reflektovať individuálne podmienky v konkrétnych lokalitách a merať našu úspešnosť v dlhodobom horizonte. Novú intervenčnú úroveň v tejto súvislosti zahajujeme od 1. septembra 2020. Do tej doby budeme pracovať v rámci odborne prierezovej pracovnej skupiny.

Záverečnú správu zo vstupného merania hodnotenia a zo systematického stanovenia potrieb cieľových lokalít Národného projektu Zdravé komunity 2A je možné nájsť na tomto odkaze – Záverečná správa

Asistenti podpory zdravia v nemocniciach

Pilotná aktivita implementácie asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc je súčasťou Národných projektov Zdravé komunity 2A a 2B a je jedným z dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Prostredníctvom tejto aktivity plníme jedno z dôležitých opatrení Akčného plánu Národnej stratégie pre integráciu Rómov do 2020. Začiatkom roka 2020 máme celkom 9 asistentov podpory zdravia v 7 nemocniciach a do roku 2022 tento počet navýšime na celkovo 14. Naša úloha v nemocniciach pozostáva najmä z mediácie, osvetovej práce a psychosociálnej podpory. Do súčasnosti evidujeme pozitívne ohlasy na činnosť asistentiek v nemocniciach a narastajúci záujem o spoluprácu zo strany ďalších nemocníc.

Spolupracujúce nemocnice:

• Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
• Detská fakultná nemocnica Košice
• Nemocnica s poliklinikou Michalovce, a.s.
• Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
• Nemocnica Vojtecha Alexandra Kežmarok, n.o
• Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o.
• Národný ústav tuberkulózy, plúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

Mgr. Peter Kašperek

Odborný asistent Experta pre terén
Narodil som sa v meste Krompachy v roku 1988 a v súčasnosti bývam v Poprade. Po ukončení štúdií v odbore Sociálna práca som sa zamestnal ako vychovávateľ  v zariadení sociálnych služieb. V roku 2013 som začal pracovať ako koordinátor oblastnej...

Mgr. Albín Cina

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Bardejov Lokality v správe: Malcov, Lenartov, Nižný Tvarožec/Sveržov, Frička, Lukov, Bardejov, Petrová, Cigeľka, Kurov, Zborov

Alžbeta Illéšová

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Fiľakovo Lokality v správe: Veľké Dravce, Radzovce, Biskupice, Beliná, Šávoľ, Divín/Ružiná, Šíd, Čakanovce, Holiša/Fiľakovské Kováče, Fiľakovo
Niečo o mne:
Pochádzam z dediny Veľké Dravce. Po ukončení stredoškolského štúdia som začala pracovať ako podnikateľka s predajom odevu a obuvi. Vyskúšala som si ešte ďalšie profesie ako napríklad: poisťovací agent, asistentka učiteľa a tiež asistentka terénnej sociálnej práce...

Mgr. Peter Molek

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Gelnica Lokality v správe: Roškovce (Doľany), Richnava, Gelnica, Nálepkovo, Žehra, Bystrany, Spišské Vlachy, Krompachy, Mníšek nad Hnilcom, Bijacovce
Niečo o mne:
Pochádzam z najväčšej dediny na Liptove, Liptovské Sliače. Po skončení štúdii v odbore Katolícka teológia na Univerzite Komenského, ktoré som ukončil na Spišskej Kapitule, som pôsobil 15 rokov ako katolícky kňaz...

Mgr. Stanislava Guzi

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Humenné Lokality v správe: Medzilaborce, Petrovce nad Laborcom, Slovenská Volová, Kamenica nad Cirochou, Poša, Nacina Ves/Lesné, Bystré, Humenné (Podskalka), Čabalovce
Niečo o mne:
Pochádzam z rodiny, kde vládla vojenská výchova, keďže otec bol vojak z povolania. Svoje detstvo som prežila v malej dedinke neďaleko Vranova nad Topľou. Študovala som v Nitre, na Univerzite Konštantína Filozofa, kde som získala magisterský titul..

Ondrej Pompa

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Kežmarok Lokality v správe: Stráne pod Tatrami, Veľká Lomnica, Krížová Ves, Rakúsy, Vrbov, Kežmarok, Huncovce, Malý Slavkov, Ľubica

Bc. František Turták

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Košice Lokality v správe: Bidovce, Kecerovce, Mirkovce, Družstevná pri Hornáde, Boliarov, Rankovce, Kráľovce, Červenica, Varhaňovce, Vtáčkovce, Žehňa
Niečo o mne:
Moje meno je František Turták, som ženatý a mám tri deti. Som vyučený ako automechanik. V roku 2010 som sa rozhodol zmeniť profesiu a stal sa zo mňa sociálny pracovník. Zároveň som si potreboval doplniť vzdelanie a tak som  opäť nastúpil do školy...

Bc. Rudolf Rusňák

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Košice a okolie Lokality v správe: Košice - Luník IX, Sokoľany, Jasov, Moldava nad Bodvou, Drienovec, Medzev, Veľká Ida, Čaňa, Turňa nad Bodvou

Milan Adam

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Michalovce Lokality v správe: Žbince, Sobrance, Úbrež, Trhovište, Michalovce, Iňačovce, Šamudovce, Laškovce, Pavlovce nad Uhom, Blatné Remety, Strážske, Vrbnica
Niečo o mne:
Pochádzam z dediny Pavlovce nad Uhom, kde je väčšina obyvateľstva rómskeho pôvodu. Po skončení strednej školy som pracoval ako asistent učiteľa v Špeciálnej základnej škole u nás v dedine, neskôr ako zdravotný asistent. Postupne som sa...

Mgr. Danica Bieliková

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Nitra   Lokality v správe: Bánovce nad Bebravou, Veľké Blahovo, Komárno, Levice, Nitra, Hlohovec
Niečo o mne:
Vysokoškolské vzdelanie som získala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Sociálna práca a poradenstvo. Sociálnej práci sa venujem od ukončenia štúdia. Neberiem to ako svoju prácu ale ako poslanie, byť nápomocná sociálnym skupinám, ktoré potrebujú...  

Bc. Šimon Pokoš

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Poprad Lokality v správe: Šumiac, Poprad, Telgárt, Hranovnica, Spišský Štiavnik, Vikartovce, Liptovská Teplička, Polomka, Pohorelá, Valkovňa, Závadka nad Hronom, Batizovce, Svit
Niečo o mne:
Pochádzam z rómskej horehronskej osady. Vyskúšal som si prácu v sklárskej aj drevárskej fabrike ako robotník, prácu v rovnošate SBS-kára, mestského policajta, či profesionálneho vojaka. Z odboru Umelecko - remeselné spracovanie skla som "presedlal"...

Mgr. Mária Nazarejová

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Prešov Lokality v správe: Fričovce, Svinia, Malý Slivník, Šarišská Poruba, Drieňov, Prešov, Košické Olšany, Šarišská Trstená/Chmeľov
Niečo o mne:
Ako najstaršia sestra som to nemala ľahké. Žiadna škola, len rýchlo práca. Vyskúšala som skoro každé zamestnanie, no nenapĺňalo ma to. A tak prišiel rozhodujúci čas v mojom živote. Začala som...

Bc. Monika Tolnaiová

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Revúca Lokality v správe: Revúca, Muránska Dlhá Lúka, Jelšava, Muráň, Tornaľa, Gemerská Ves, Kameňany, Pašková, Magnezitovce, Plešivec
Niečo o mne:
Volám sa Monika Tolnaiová a pochádzam z obce Štítnik, ktorá sa nachádza v okrese Rožňava. Mám 30 rokov, som slobodná a vychovávam 4-ročnú dcérku. Mám ukončenú SZŠ v Rožňave, bakalársky titul som ukončila na Dubnickom technologickom inštitúte...

PhDr. Peter Hronec

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Rimavská Sobota                                                 Lokality v správe: Rimavská Sobota, Klenovec, Hodejov, Jesenské, Rimavské Jánovce, Širkovce, Kokava nad Rimavicou, Hnúšťa, Rimavská Seč
Niečo o mne:
Narodil som sa v malom mestečku Hnúšťa v roku 1975 a v súčasnosti bývam v Rimavskej Sobote.  Po ukončení strednej školy som pokračoval v štúdiu na Vysokej škole sv. Alžbety v Košiciach v odbore Sociálna práca. Doktorom filozofie som sa...

Bc. Jana Tolnaiová

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Rožňava Lokality v správe: Dobšiná, Rožňava, Gemerská Poloma, Ochtiná, Rejdová, Brzotín, Bôrka, Roštár, Slavošovce, Krásnohorské Podhradie
Niečo o mne:
Pochádzam z malej dedinky Roštár v Rožňavskom okrese. Po ukončení strednej školy som začala študovať odbor Predškolská a elementárna pedagogika na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Už vtedy som vedela, že sa chcem venovať práci s ľuďmi zo znevýhodnených komunít....

Mgr. Bc. Lenka Nazarejová

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Sabinov Lokality v správe: Lipany, Sabinov/Ražňany, Sabinov, Ostrovany, Giraltovce, Rožkovany, Raslavice

Mgr. Lenka Bužová

Koordinátorka asistentov podpory zdravia

Oblastná skupina: Snina           Lokality v správe: Malá Domaša/Žalobín, Brekov, Dlhé nad Cirochou, Ondavské Matiašovce, Karná, Snina, Nižný Hrabovec/Kučín, Ubľa, Stakčín
Niečo o mne:
Som absolventkou Vysokej školy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, s detašovaným pracoviskom v Spišskej Novej Vsi, kde som externou formou študovala odbor Sociálna práca.  Už počas štúdia som...    

Sidónia Pištová

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Spišská Nová Ves Lokality v správe: Vítkovce/Chrásť nad Hornádom, Levoča, Smižany, Vydrník, Letanovce, Jánovce, Markušovce, Spišská Nová Ves, Hrabušice, Rudňany
Niečo o mne:
Narodila som sa v roku 1976 v Levoči. V tomto krásnom historickom meste , v ktorom sa nachádza známe pútnické miesto Mariánska hora som prežila svoje detstvo a doterajší život. Spolu s...

Mgr. Anna Dunková

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Stará Ľubovňa Lokality v správe: Podhorany, Holumnica/Toporec, Hniezdne, Jurské, Lomnička, Kolačkov, Výborná/Slovenská Ves, Jakubany, Ihľany, Stará Ľubovňa
Niečo o mne:
Volám sa Anna Dunková a žijem v Ihľanoch, vyštudovala som odbor Sociálna práca v zdravotníctve na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave na detašovanom pracovisku v Košiciach...

Mgr. Tomáš Sivák

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Svidník Lokality v správe: Jarovnice, Ladomírová, Kružlová, Chminianske Jakubovany, Chmiňany, Svidník, Stropkov, Krajná Bystrá
Niečo o mne:
Počas štúdia na vysokej škole som začal prvýkrát pracovať v rómskych komunitách a to v spolupráci s MECEM-om, na mediálnych aktivitách. Postupne som sa zapájal do projektov, ktoré boli zamerané na...

Eugen Miľo

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Trebišov Lokality v správe: Sečovce, Drahňov, Bačkov, Trebišov, Nižný Žipov, Sačurov, Parchovany  
Niečo o mne:
Narodil som sa v roku 1977 v Kráľovskom Chlmci. Som srdcom Michalovčan, ale momentálne bývam v Drahňove. Študujem odbor Sociálna práca na VŠZ a SP sv. Alžbety v Michalovciach. Okrem svojej práce spolupracujem s...

Zoltán Bátka

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Veľké Kapušany Lokality v správe: Slavkovce, Kráľovský Chlmec, Kapušianske Kľačany/Ruská, Veľké Kapušany, Krišovská Liesková, Zemplínske Kopčany, Leles, Čierna nad Tisou, Malčice, Zemplínska Teplica, Lastovce
Niečo o mne:
Narodil som sa na juhovýchode Slovenska, na Zemplíne v roku 1970. Vyrastal som v rodine, ktorá patrila medzi solventnejšie, až kým mi nezomrel otec. Boli sme traja súrodenci a v 14-tich rokoch som prišiel o jedného z rodičov. Zo dňa na deň sa zmenila naša situácia a tak som sám spoznal, aká je chudoba.

Mgr. Monika Burisová

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Veľký Krtíš Lokality v správe: Veľká nad Ipľom, Trenč, Lučenec - Rapovská Križovatka, Veľký Krtíš, Kosihovce, Cerovo, Modrý Kameň, Muľa, Jelšovec, Lučenec - Opatová
Niečo o mne:
Pracovať s marginalizovanou rómskou komunitou (MRK) som začala v roku 2012 ako terénna sociálna pracovníčka...

Mgr. Mariana Holubová

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Vranov n./Topľou Lokality v správe: Hlinné, Zámutov, Vechec, Vranov nad Topľou, Kamenná Poruba, Hanušovce nad Topľou, Hencovce, Čaklov, Soľ, Jastrabie nad Topľou, Čičava, Banské
Niečo o mne:
Narodila som sa v roku 1977 v rómskej rodine a od narodenia žijem v meste Vranov nad Topľou. Ešte ako mladé dievča som začala pomáhať svojej rodine, ktorá založila v roku 2002 Komunitné centrum.

Ing. Mgr. Jozef Pišta

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Zvolen Lokality v správe: Zvolen, Zvolenská Slatina, Brezno, Bzovík, Litava, Žarnovica, Krupina, Detva, Čierny Balog, Žiar nad Hronom
Niečo o mne:
Pochádzam z bývalej rómskej osady v Bystrom nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou. Po ukončení štúdií na strojníckej fakulte Vojenskej akadémie v Brne som sa stal inžinierom....

Mgr. Richard Koky, MPH, MHA

Expert pre terén
Narodil som sa v roku 1976 a celý svoj život žijem v krásnom podtatranskom meste Svit.  V 14-tich rokoch po ukončení základnej školy viedli moje kroky na Vojenskú strednú školu v Žiline.