Zdravé komunity 2B

Cieľ

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ). Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Priority

Našou hlavnou prioritou je vytvoriť trvalo udržateľný nástroj pre zlepšovanie podmienok pre zdravie v marginalizovaných komunitách s aktívnym zapojením cieľovej skupiny. Ďalšími prioritami sú cielené intervencie v niekoľkých na seba nadväzujúcich oblastiach – v aktívnom zamestnávaní a rozvoji ľudských zdrojov, systematické, koordinované a adresné činnosti v oblasti podpory zdravia a zdieľanie know-how širokej spolupracujúcej sieti – od regionálnej úrovne až po legislatívnu.

Projekt

Odkaz na stránku SO: https://www.minv.sk
Odkaz na stránku ESF: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/

Vzdelávanie

girl

Pri tvorbe vzdelávania zamestnancov v národnom projekte Zdravé komunity 2B sme vychádzali z východiskového stavu národného projektu Zdravé komunity 2A, z výsledkov realizácie národného projektu Zdravé komunity 2A, z potrieb terénu, zo zberu dát v teréne a intervízie vzdelávacích a osvetových aktivít a ich dopadu na zmenu postojov obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Na základe vyššie spomínaného sme v systéme vzdelávania v národnom projekte Zdravé komunity 2B vytvorili priestor pre Špecializované vzdelávanie. Cieľom špecializovaného vzdelávania je vytvoriť z vybraných zamestnancov „špecialistov“, ktorí budú vybavení batériou vedomostí a zručností potrebných na riešenie špecifických ťažkostí a potrieb obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Taktiež v rámci celého systému vzdelávania boli zaradené nové vzdelávacie témy, ktoré sú realizované prednáškovou a výcvikovou formou a supervízia.

Zdravotná mediácia

Zdravotnú mediáciu chápeme ako  druh komunitnej práce, ktorý angažuje a vzdeláva jednotlivcov – laikov z cieľových komunít, na vykonávanie systematickej práce v oblasti sociálnych determinantov zdravia na komunitnej úrovni.

Od realizácie aktivít očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK

 • zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • zvýšenie dôvery k zdravotnému systému
 • zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér
 • zvýšenie účasti na preventívnych prehliadkach a povinnom očkovaní
 • zabezpečenie včasnej identifikácie výskytu infekčných ochorení
 • zníženie počtu neopodstatnených výjazdov rýchlej zdravotnej pomoci
 • zvýšenie zdravotnej gramotnosti
 • zlepšenie úrovne osobnej a komunálnej hygieny
 • prevenciu návykových látok
 • zlepšenie popôrodnej starostlivosti a podporu dojčenia
 • vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Zoznam cieľových skupín

 • príslušníci a obyvatelia  MRK;
 • komunitný pracovníci/pracovníčky v oblasti zdravotnej výchovy, pracovníci/pracovníčky v oblasti zdravotnej prevencie a osvety

 

Zapojenie a participácia cieľových skupín do projektových aktivít je zabezpečená priamou spoluprácou na činnostiach projektu. Na pozíciách AOZ sú zamestnávaní priamo príslušníci a obyvatelia MRK/obcí, v ktorých sa realizujú aktivity projektu. Táto cieľová skupina je systematicky vzdelávaná a odborne vedená.

Rozvoj ľudských zdrojov

Ľudské zdroje v teréne sú najdôležitejšou výkonnostnou zložkou a kľúčovým nástrojom projektu. Ich cielené budovanie, vzdelávanie, osobnostný a profesionálny rozvoj je jedným zo špecifických činností projektu. Na výber ľudských zdrojov v teréne sa kladie veľký dôraz od začiatku projektu a počas celého obdobia realizácie.

Zamestnanci projektu v teréne

 • 264 – asistentov podpory zdravia
 • 24 – koordinátorov asistentov podpory zdravia
 • 8 – asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc

Pilotný projekt Asistentov podpory zdravia v nemocniciach je spustený

Súčasťou hlavnej aktivity projektu v období 2017 – 2019 v rámci jeho rozvoja je aj podpora preklenovacích programov zameraných na zlepšovanie dostupnosti bežných zdravotníckych služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Konkrétne ide o pilotné zavedenie pracovnej pozície asistenta podpory zdravia prioritne na gynekologicko-pôrodníckych a pediatrických oddeleniach.

Práca asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc spočíva v mediačnej a osvetovej práci ako aj v psychosociálnej podpore pre ľudí z marginalizovaného prostredia. Našimi partnermi v tomto projekte sú nasledovné zdravotnícke zariadenia:

•    Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice – 1 Asistent podpory zdravia
•    Detská fakultná nemocnica Košice – 1 Asistent podpory zdravia
•    Nemocnica s poliklinikou Revúca, Svet zdravia – 1 Asistent podpory zdravia
•    Nemocnica s poliklinikou Trebišov, Svet zdravia – 2 Asistentky podpory zdravia
•    Nemocnica Michalovce, Svet zdravia – 1 Asistent podpory zdravia

•    Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok  – 2 Asistentky podpory zdravia

Systematické stanovenie potrieb

S cieľom kontinuálneho kvalitatívneho zvyšovania pozitívnych dopadov našich činností zriaďujeme od 1. septembra 2020 novú intervenčnú úroveň, ktorá bude aktívne pracovať s odbornými podkladmi získaných v predchádzajúcom projekte (Zdravé komunity 2A). Jedná dsa o stanovenie zdravotných potrieb v cieľových MRK a vstupné meranie pre evaluáciu dopadov projektu. Do tej doby pracujeme v rámci odborne prierezovej pracovnej skupiny.

Nová intervenčná úroveň bude zameraná na koordinovanú mobilizáciu miestnych aktérov v prospech komplexnejších rozvojových aktivít. Na základe výskumných zistení vieme cielene reflektovať individuálne podmienky v konkrétnych lokalitách a merať našu úspešnosť v dlhodobom horizonte.Záverečnú správu zo vstupného merania hodnotenia a zo systematického stanovenia potrieb cieľových lokalít je možné nájsť na tomto odkaze – Záverečná správa (hyperlink).