Vzdelávanie

Pri tvorbe vzdelávania zamestnancov v národnom projekte Zdravé komunity 2B sme vychádzali z východiskového stavu národného projektu Zdravé komunity 2A, z výsledkov realizácie národného projektu Zdravé komunity 2A, z potrieb terénu, zo zberu dát v teréne a intervízie vzdelávacích a osvetových aktivít a ich dopadu na zmenu postojov obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Na základe vyššie spomínaného sme v systéme vzdelávania v národnom projekte Zdravé komunity 2B vytvorili priestor pre Špecializované vzdelávanie. Jeho cieľom je vytvoriť z vybraných zamestnancov „špecialistov“, ktorí budú vybavení batériou vedomostí a zručností potrebných na riešenie špecifických ťažkostí a potrieb obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Taktiež v rámci celého systému vzdelávania boli zaradené nové vzdelávacie témy, ktoré sú realizované prednáškovou a výcvikovou formou a supervízia.