Vzdelávanie

Prehľad za roky 2017 - 2021

Pri tvorbe vzdelávacieho programu pre zamestnancov v NP Zdravé komunity 2B sme vychádzali z východiskového stavu NP Zdravé komunity 2A, z výsledkov realizácie, z potrieb terénu, zo zberu dát v teréne a intervízie vzdelávacích a osvetových aktivít a ich dopadu na zmenu postojov obyvateľov MRK. Na základe vyššie spomínaného sme v systéme vzdelávania v NP Zdravé komunity 2B vytvorili priestor pre Špecializované vzdelávanie. Jeho cieľom je vytvoriť z vybraných zamestnancov „špecialistov“, ktorí budú vybavení batériou vedomostí a zručností potrebných na riešenie špecifických ťažkostí a potrieb obyvateľov MRK. Taktiež v rámci celého systému vzdelávania boli zaradené nové vzdelávacie témy, ktoré sú realizované prednáškovou a výcvikovou formou a supervízia.

V priebehu rokov systematicky vzdelávame našich zamestnancov a tento prehľad poskytuje stručné informácie o témach, rozsahu vzdelávania počas uplynulých 5-tich rokov pre pracovné pozície: asistent podpory zdravia, koordinátor podpory zdravia, asistentka podpory zdravia v nemocnici (názvy pracovných pozícii v tabuľke uvádzame v skrátenej podobe).

Rok 2017

Téma vzdelávacej aktivity Určené pre pozíciu/počet Realizoval/odborný garant Spôsob ukončenia
Vstupné školenie 1.stupeň „Asistent zdravotnej osvety v MRK Asistent/95
koordinátor/21
MUDr. Peter Marko, MPH, všeobecný lekár Záznam o absolvovaní
 

Tuberkulóza – TBC

Asistent/95 Národný ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb,
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Záznam o absolvovaní

Rok 2018

Téma vzdelávacej aktivity Určené pre pozíciu/počet Realizoval/odborný garant Spôsob ukončenia
Vstupné školenie 1.stupeň „Asistent zdravotnej osvety v MRK“ Asistent MUDr. Peter Marko, MPH všeobecný lekár Skúška
Vstupné školenie 2.stupeň „Základné komunikačné zručnosti v rámci realizácie zdravotnej mediácie“ Asistent Inštitút pre verejnú správu, PhDr. Anton Bohumel
PhDr. Eva Bohumelová
Doc. Pavel Bryndzák
Záznam o absolvovaní
Hygiena a upevňovanie hygienických návykov detí predškolského a mladšieho školského veku Asistent/231 Mgr. Paula Podušková Záznam o absolvovaní
Dojčenie a starostlivosť o novorodenca, žena reprodukčné zdravie, popôrodná starostlivosť Asistent/229 Mgr. Andrea Poloková, OZ Mamila
Mgr. Ľubomíra Lapšanská, OZ Slovenské duly,
Skúška
Epidemiológia Asistent/234 Katedra ošetrovateľstva v Prešove, PhDr. Anna Hudáková +tím Záznam o absolvovaní
Kompetencie RÚVZ Asistent/234 Mgr. Richard Koky, MHA, MPH,
MUDr. Margita Imrišková,
Záznam o absolvovaní
Systém zdravotného poistenia v SR Asistent/234 Oľga Staroňová Záznam o absolvovaní
Kurz prvej pomoci

 

Asistent/225
Koordinátor/24
Asistentka v nemocnici/6
Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby SR
Test/certifikát
Kurz asistencie pri nekomplikovanom pôrode v domácich podmienkach Asistent/225
Koordinátor/24
Asistentka v nemocnici/6
Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby SR
Test/certifikát
Úvod do zdravia v MRK a mediácia a osvetová činnosť v zdravotníckych zariadeniach 1.-3.blok Asistentka v nemocnici/9 MUDr. Rastislav Dudič, PhD.
PhDr. Daniela Bobáková Fiľakovská
PhDr. Jana Tuchyňová
MUDr. Ivana Kušnierová
PhDr. Iveta Jonášová, PhD.
Test/certifikát
Možnosti ovplyvňovania sociálnych determinantov zdravia prostredníctvom zdravotnej mediácie v MRK Koordinátor/23

 

Mgr. Andrej Belák, PhD.
PhDr. Daniela Bobáková Fiľakovská
MUDr. Margita Imrišková,
Ján Raclavský
Záznam o absolvovaní

 

Návykové látky a závislosti Koordinátor/17 Mgr. Karina Andrášiková,
Mgr. Martin Valentíny, PhD.
Záznam o absolvovaní
Kurz laktačná poradkyňa 1. a 2. časť Asistent/18 Mgr. Andrea Poloková, OZ Mamila Skúška/certifikát
 

Tuberkulóza – TBC

Asistent/44
Koordinátor/6
Národný ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb,
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Záznam o absolvovaní

Rok 2019

Téma vzdelávacej aktivity Určené pre pozíciu/počet Realizoval/odborný garant Spôsob ukončenia
Vstupné školenie 1.stupeň „Asistent zdravotnej osvety v MRK“ Asistent/35 MUDr. Peter Marko, MPH,
všeobecný lekár
Záznam o absolvovaní
Drogy a drogová závislosť Asistent/244 Mgr. Karina Andrášiková, Mládež ulice Záznam o absolvovaní
Dojčenie a popôrodná starostlivosť Asistent/247 MUDr. Ivana Kušnierová, OZ Mamila Záznam o absolvovaní
Efektívna komunikácia pri výkone zdravotnej mediácie v teréne a hygiena Asistent/247 Mgr. Paula Podušková Záznam o absolvovaní
Pôrodná asistentka a jej práca v prostredí nemocníc Asistentka v nemocnici/7 Mgr. Ľubomíra Lapšanská,  OZ Slovenské duly Záznam o absolvovaní
Reprodukčné zdravie Koordinátor/15 Prof. PhDr. Ivan Lukšík Záznam o absolvovaní
Ľudské práva v MRK Koordinátor/16 JUDr. Ivan Zálešák Záznam o absolvovaní
Kurz Laktačná poradkyňa v MRK Asistent/15 Mgr. Andrea Poloková, OZ Mamila Záznam o absolvovaní
Tuberkulóza – TBC Asistent/27 Národný ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb,
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Záznam o absolvovaní

Rok 2020

Téma vzdelávacej aktivity Určené pre pozíciu/počet Realizoval/odborný garant Spôsob ukončenia
Vstupné školenie 1.stupeň „Asistent zdravotnej osvety v MRK“ Asistent/25 MUDr. Peter Marko, MPH
všeobecný lekár
Záznam o absolvovaní
Zvládanie krízových situácií počas pandémie ochorenia COVID-19 Asistent/103 koordinátor/14 PaedDr. Ivan Baláži, MBA, DBA Záznam o absolvovaní
Kurz Laktačná poradkyňa v MRK Asistentka v nemocnici/12 Mgr. Andrea Poloková, OZ Mamila certifikát
Harm reduction – 1. blok basic Asistent/37 Mgr. Martin Valentíny, PhD. Záznam o absolvovaní

Rok 2021

Téma vzdelávacej aktivity Určené pre pozíciu/počet Realizoval/odborný garant Spôsob ukončenia
Vstupné školenie 1.stupeň „Asistent zdravotnej osvety v MRK“ Asistent, koordinátor/7 MUDr. Peter Marko, MPH
všeobecný lekár
Záznam o absolvovaní
Sexuálne zdravie a plánované rodičovstvo – 1. blok Asistent/246 Mgr. Zuzana Bendíková, Msc., Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, Záznam o absolvovaní
Tréning realizovaný v spolupráci s Lekármi bez hraníc Koordinátor/21 Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o. p. s. Certifikát
Ako postupovať pri komunikácií s klientom pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 Asistent/25 PharmDr. Lucia Roussier, MPH,
EQUITA, o.z.,
vedúca Intervenčného tímu MZ SR
Záznam o absolvovaní
Gynekológia a zdravotníctvo Asistentka v nemocnici/12 MUDr. Peter Urdzik PhD. LF UPJŠ Košice Záznam o absolvovaní
Pomoc osobám so zdravotným postihnutím v marginalizovaných rómskych komunitách Koordinátor/13 Mgr. Tibor Köböl,
organizácia OMD
Záznam o absolvovaní
Písanie a manažovanie malých projektov v MRK Koordinátor/15 Mgr. Tomáš Findra Záznam o absolvovaní
Líderstvo pre každého Koordinátor/12 Mgr. Tomáš Findra Záznam o absolvovaní
Diskriminácia v MRK  a možnosti jej riešenia Koordinátor/20 Mgr. Vanda Durbáková, Poradňa pre občianske a ľudské práva, Košice Záznam o absolvovaní
Kurz Laktačná poradkyňa Asistentka v nemocnici/12 MUDr. Ivana Kušnierová, OZ Mamila Certifikát