Národný projekt Korona te merel

Cieľ

Hlavnou aktivitou projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie a osvety v MRK s primárnym zameraním na pandémiu COVID-19. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom rozšírenej siete asistentov podpory zdravia a koordinátorov priamo v cieľových MRK projektu.

Všetky plánované aktivity hlavného cieľa sa spoločne zameriavajú na jednej strane na primárnu prevenciu (najmä monitorovanie a osvetu) a na strane druhej na zmierňovanie dopadov zavlečenia pandémie COVID-19 do MRK v dlhodobom horizonte, t. j. nielen aktuálne, ale aj vo vzťahu k pravdepodobným následným vlnám tejto epidémie.

Zmierňovanie dopadov pritom spočíva najmä vo včasnej identifikácii prípadného prieniku ochorenia COVID-19 do MRK, prevencii šírenia tohto ochorenia v danom prostredí (sekundárna prevencia) a v podpore obyvateľov MRK postihnutých daným ochorením alebo súvisiacimi karanténami v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Národný projekt Korona te merel priamo nadväzuje na celonárodné preventívne a ochranné opatrenia v súvislosti s prevenciou, a elimináciou celosvetovo rozšíreného infekčného ochorenia COVID -19.

Aktivity sú v rámci NP realizované v 7 krajoch Slovenska (s výnimkou BSK). Aktivity reflektujú aktuálne preventívne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 a vychádzajú z dlhodobo úspešnej praxe tzv. zdravotnej mediácie.

Priority

Hlavnou prioritou projektu je v súlade so špecifickým cieľom 5.1.3 Operačného programu Ľudské zdroje zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ) špecificky v súvislosti s pandémiou COVID – 19.

Zmyslom je teda uchrániť pred mimoriadne závažnými negatívnymi zdravotnými, ale i socioekonomickými dopadmi nielen na samotných obyvateľov MRK, ale i celé obce či regióny. Projekt dopĺňa plne funkčný národný projekt Zdravé komunity 2B (NP ZK 2B).

Hlavnú aktivitu projektu realizujeme prostredníctvom nasledovných na seba nadväzujúcich činností s nasledovným zameraním:

1. Podpora a rozšírenie siete zamestnancov prioritne zameraných na zvládnutie krízy COVID -19 v MRK
2. Zabezpečenie personálnych kapacít na riadenie, administratívu a odborné riadenie činností
3. Zabezpečenie osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov
4. Technické vybavenie IT
5. Krízové balíčky pre domácnosti
6. Check point – kontrolný bod
7. Edukácia zamestnancov

Projekt

Odkaz na stránku SO: www.minv.sk
Odkaz na stránku ESF: www.employment.gov.sk/sk/esf
Odkaz na stránku Operačného programu Ľudské zdroje: www.ludskezdroje.gov.sk

Kód projektu ITMS: 312051ARW3

Obdobie trvania projektu: 01.05.2020 – 31.12.2021

Národný projekt Korona te merel je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Situácia po realizácií projektu a očakávané dopady

  • Zvýšenie dostupnosti služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti.
  • Zvýšenie informovanosti obyvateľov MRK.
  • Existencia monitorovacieho systému zohľadňujúceho aktuálny prístup odborníkov v oblasti eliminácie ochorenia COVID-19.
  • Navýšenie odborných kapacít.
  • Zlepšená spolupráca pomáhajúcich profesií (terénni sociálni pracovníci, zamestnanci komunitných centier a.i.) a asistentov podpory zdravia.
10

Vzdelávanie

3
Zvládanie krízových situácuí

Forma vzdelávania zamestnancov, jeho plánovanie a vyhodnocovanie, je jedným zo strategických prvkov pripravenosti organizácie a jej zamestnancov na riešenie krízových situácií v MRK lokalitách. V rámci neho je dôležité sa zameriavať na cielenú pomoc klientom, ktorá súvisí s aktuálnou situáciou v danej lokalite. Opatrenia súvisiace s prevenciou a kontrolou šírenia ochorenia v MRK so sebou prinášajú rôzne krízové situácie a obmedzenia, ktoré výrazným spôsobom znemožňujú vykonávať vzdelávanie tradičným spôsobom priamou interakciou medzi lektorom a účastníkmi. Zároveň je tiež významne obmedzená distribúcia manuálov, informačných a edukačných materiálov, ktoré sú kľúčové pre pripravenosť a rýchlu reakciu zamestnancov na riešenie krízových situácií v lokalitách.

Počas I. vlny pandémie sme vytvorili systém tzv. „Online vzdelávania“, vďaka ktorému sa napriek eliminovaniu hromadného stretávania dostali k zamestnancom v čo najkratšom čase informácie a zručnosti, ku ktorým sa mohli následne opätovne kedykoľvek vrátiť, nakoľko sú archivované. Výhodou takéhoto vzdelávania je tiež to, že dokáže riešiť nielen aktuálnu situáciu, akou je napríklad epidemiologická situácia pri ochorení COVID-19, ale dokáže v rámci tejto situácie reagovať aj na zmeny, prípadné nové a nečakané krízové situácie, ktoré by sa mohli v budúcnosti objaviť.

Po uvoľnení opatrení sme vzdelávanie realizovali v malých skupinách (limitovaných do 15 osôb) a v súlade s aktuálnymi odporúčaniami oficiálnych zdravotníckych autorít (MZ SR, ÚVZSR, RÚVZ, permanentné krízové štáby a pod.). V 7 termínoch sme zrealizovali 2-dňové vzdelávanie pod názvom „Zvládanie krízových situácií“. Nosnými témami vzdelávaní boli najmä analýza rizika z pohľadu infekčných ochorení, organizácia osôb pri vzniku epidémie – kompetencie a úloha APZ, praktické nácviky bezpečnosti vrátanie používania ochranných pomôcok, vlastná ochrana – krízový manažment.

Z hľadiska edukačných pomôcok sme využívali primárne informačné materiály so zameraním na ochorenie COVID-19, prípadne ďalšie v závislosti od aktuálnych potrieb a zhodnotenia projektového tímu a lektorov.

V rámci odbornej prípravy ľudských zdrojov sme vyškolili 97 asistentov podpory zdravia a 10 koordinátorov, ktorým táto príprava pomohla zvládnuť počas roka 2020 lockdown, ako aj plošné či komunitné testovanie.

Galéria fotografií

Pozrite si galériu fotografií z terénnej práce našich zamestnancov:

Kampaň Správajme sa zodpovedne

V marci 2020 naša organizácia v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Človek v ohrození, Bystriny, Seduco a mnohými známymi osobnosťami verejného života začala realizovať kampaň s názvom „Správajme sa zodpovedne“. Za pár dní sme operatívne vymysleli stratégiu kampane, vizuál a grafiku, spustili webstránku www.koronatemerel.sk (v rómčine „korona nech zomrie“), ktorá sústreďuje všetky videá a informačný materiál o víruse.

Cieľom projektu #KoronaTeMerel# bolo a je v spolupráci s partnermi sprístupniť informácie o ochorení COVID-19 aj v rómčine a vo forme zrozumiteľnej pre obyvateľov vylúčených osídlení, ďalej informovať najmä našich klientov z MRK lokalít o potrebe dodržiavanie preventívnych opatrení, informovať o potrebe pomáhať si a správať sa v súlade s celoštátnymi opatreniami a tým zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia. Kampaň je možné vidieť na webovom odkaze: koronatemerel.sk

Kampaň trvala takmer 3 mesiace, bola zdieľaná najmä prostredníctvom sociálnych sietí a jej výsledkom je viac ako obrovské množstvo interakcií. Na tejto aktivite sa podieľalo takmer 100 osobností z politického, kultúrneho a medicínskeho prostredia vrátane zamestnancov Zdravých regiónov. Obsahy jednotlivých videí boli okrem slovenského jazyka spracované v rómskom a maďarskom jazyku.

V galérií nájdete niekoľko ukážok z kampane.

Kampaň Korona te merel na sociálnej sieti FB Zdravé regióny

„Buďte takí dobrí, nechoďte von, ak nemusíte. A keď musíte ísť na nákup, dajte si rúško. A ak nemáte, tak si zoberte šál, alebo šatku. Často si umývajte ruky mydlom, dôležitá je osobná hygiena. Nechoďte za ľuďmi, nenavštevujte rodinu, neukazujte sa tam, kde je veľa ľudí. Nechoďte na zábavy, nerobte veľké hostiny, pretože koronavírus nie je ľahký. Buďte doma, so svojimi deťmi. Nech je Boh s nami!“ to sú slová Magdalény Belákovej, asistentky podpory zdravia v nemocnici v Michalovciach, s ktorými v krátkom videu v rómčine nabáda ľudí, aby brali epidemiologickú situáciu vážne.

Toto video bolo zverejnené dňa 17. marca o 11:00 na FB stránke organizácie. O 3 dni neskôr dosiahlo viac ako 1 300 zdieľaní a oslovilo presne 105 766 ľudí a malo 47 000 pozretí. Vzhľadom na to, že ju sledovalo do konca roka 2020 o niečo viac ako 2 800 ľudí sú to neskutočne vysoké čísla. Spolu s týmto videom sa v priebehu 3 dní na FB stránke Zdravých regiónov objavilo viac ako 20 ďalších videí koordinátorov a asistentov podpory zdravia, lekárov a osobností, ktoré sa do tejto kampane zapojili.

Viaceré videá, podobne ako video Magdalény Belákovej, dosiahli mimoriadne vysokú mieru zdieľania a dosahu. Napríklad odkaz Jarmily Vaňovej, prvej Rómky zvolenej do NR SR, oslovil viac ako 44 000 ľudí a zdieľalo ho 579 ľudí a mal 33 000 pozretí. V kampani sme naďalej pokračovali až do konca roka 2020 a rovnako pokračujeme aj v roku 2021.

Ďalšie informácie a videá už zverejňujeme priamo na FB stránke našej organizácie: www.facebook.com/zdraveregiony.eu

V galérií nájdete niekoľko ukážok z tejto kampane.

Zoznam cieľových skupín

  • príslušníci a obyvatelia MRK;
  • komunitní pracovníci v oblasti zdravotnej výchovy, pracovníci v oblasti zdravotnej prevencie a osvety;

Zapojenie a participácia cieľových skupín do projektových aktivít je zabezpečená priamou spoluprácou na činnostiach projektu. Na pozíciách APZ sú zamestnávaní priamo príslušníci a obyvatelia MRK/obcí, v ktorých sa realizujú aktivity projektu. Táto cieľová skupina je systematicky vzdelávaná a odborne vedená.