Vedenie organizácie

Vedenie organizácie a tiež zamestnanci centrály sídlia v administratívnych priestoroch na Koceľovej 937/9, 821 08  Bratislava.

Informácie o koordinátoroch, asistentoch podpory zdravia a tiež asistentoch podpory zdravia v nemocniciach a manažérke APZN nájdete v sekcii Projekty.

Národný projekt Zdravé komunity 2B

Národný projekt Zdravé komunity 3A/3B

Mgr. Tatiana Hrustič

Riaditeľka príspevkovej organizácie a Hlavný expert aktivity
Som absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sociálnej práce. V roku 2013 som ukončila postgraduálne štúdium v skupinovej psychoterapii SUR 2010 akreditované Karlovou univerzitou v Prahe. Od roku 2007
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • tatiana.hrustic@zdraveregiony.eu

Mgr. Michal Kubo

Expert metodik
Na projekte Zdravé komunity pracujem už jedenásť rokov,  mal som tú príležitosť byť aktívne pri tom a svojim vkladom prispieť k rozvoju projektu do stavu, v akom je dnes – systematický program s 320 zamestnancami na plný pracovný pomer, ktorý každoročne pomáha desiatkam tisíc ľudí.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • michal.kubo@zdraveregiony.eu

Ing. Alena Koperová

Zástupkyňa riaditeľky a Expert pre finančné riadenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • alena.koperova@zdraveregiony.eu

Mgr. Michal Sýkora

Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
Som absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre Sociálnej pedagogiky v odbore Pedagogika emocionálne a sociálne narušených. V roku 2015 som ukončil Psychoterapeutický výcvik PCA realizovaný SPS Brno.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • michal.sykora@zdraveregiony.eu

Ing. Jozef Waschina

Projektový manažér
Počas svojej profesionálnej kariéry som pracoval na viacerých pozíciách v rámci administratívy a projektovo-finančného riadenia v súkromnej sfére. Desať rokov sa venujem manažovaniu projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov a v organizácii Zdravé regióny pracujem od 1.septembra 2018 na pozícii Projektový manažér.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • jozef.waschina@zdraveregiony.eu

Mgr. Richard Koky, MPH, MHA

Expert pre terén
Narodil som sa v roku 1976 a celý svoj život žijem v krásnom podtatranskom meste Svit.  V 14-tich rokoch po ukončení základnej školy viedli moje kroky na Vojenskú strednú školu v Žiline.
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • +421 911 607 322
 • richard.koky@zdraveregiony.eu

Centrála

Mgr. Peter Kašperek

Odborný asistent Experta pre terén
Narodil som sa v meste Krompachy v roku 1988 a v súčasnosti bývam v Poprade. Po ukončení štúdií v odbore Sociálna práca som sa zamestnal ako vychovávateľ  v zariadení sociálnych služieb. V roku 2013 som začal pracovať ako koordinátor oblastnej...
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • peter.kasperek@zdraveregiony.eu

Mgr. Viktória Brezanská

Hlavná manažérka pre komunikáciu
Študovala som na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Fakulte masmediálnej komunikácie. V roku 2011 som získala magisterský titul v študijnom programe "Masmediálna komunikácia".
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • +421 907 730 572
 • viktoria.brezanska@zdraveregiony.eu

Darina Hammelová

Odborná asistentka Experta pre finančné riadenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • darina.hammelova@zdraveregiony.eu

Ing. Marek Koreň

Projektový manažér
Národný projekt Zdravé komunity poznám už dlhšiu dobu. Pracoval som v ňom ešte skôr než vznikla príspevková organizácia Zdravé regióny, ktorá projekt zastrešuje dnes.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • marek.koren@zdraveregiony.eu

Mgr. Mária Fumačová

Manažérka pre monitorovanie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • Mgr. Mária Fumačová

Mgr. Anna Čonková

Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Následne som pokračovala v štúdiu Sociálnych vied na Stredoeurópskej Univerzite v Budapešti. Po ukončení štúdia som pracovala na...
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • anna.conkova@zdraveregiony.eu

Ing. Vladimír Pasiar

Projektový manažér
V príspevkovej organizácií Zdravé regióny pôsobím od 1. novembra 2018 na pracovnej pozícií Projektový manažér za oblasť Štrukturálnych a investičných fondov EÚ.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • Vladimir.Pasiar@zdraveregiony.eu

JUDr. Rastislav Urda

Projektový manažér
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • rastislav.urda@zdraveregiony.eu

JUDr. Michal Urban

Manažér pre verejné obstarávanie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • JUDr. Michal Urban

Ing. Soňa Halušková

Mzdová účtovníčka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • sona.haluskova@zdraveregiony.eu

Ing. Lenka Tóthová

Personalistka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Bc. Jonathán Pavelka

Odborný asistent Hlavného experta
Vyštudoval som politológiu a medzinárodné vzťahy na Bratislava International School of Liberal Arts. V roku 2015 som absolvoval stáž v Európskom parlamente.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • jonathan.pavelka@zdraveregiony.eu

Mgr. Mária Habrmanová

Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a ľudské zdroje
Som absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra molekulárnej biológie. V roku 2012 som ukončila magisterské  štúdium v odbore Molekulárna biológia a nastúpila som do Slovenskej akadémii vied na pozíciu vedecko-technická pracovníčka. Pracovala som na výskumnom projekte – „Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení“. Od roku 2017 som pôsobila ako koordinátorka kurzov v jazykovej škole Empire. V príspevkovej organizácii Zdravé regióny pracujem od roku 2020 ako Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • maria.habrmanova@zdraveregiony.eu

Ing. Júlia Barátová

Odborná asistentka pre Ekonomické oddelenie
Som absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a manažment podniku. Bakalárske štúdium som ukončila na Materiálovo-technickej fakulte STU v  Trnave, odbor Priemyselné inžinierstvo a manažment.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • julia.baratova@zdraveregiony.eu

Ing. Jana Macáková

Odborná asistentka pre Ekonomické oddelenie
Som absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Obchodný a marketingový manažment. Bakalárske štúdium som ukončila v odbore Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu. Po ukončení inžinierskeho štúdia som absolvovala Erasmus+ mobilitu - stáž v organizácii Internationaler Bund v Nemecku, na oddelení jazykových kurzov. Mám skúsenosti s administratívnou prácou, komunikáciou v nemeckom jazyku a spoluprácou v medzinárodnom tíme. Od roku 2020 pôsobím ako Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie pre príspevkovú organizáciu Zdravé regióny.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • jana.macakova@zdraveregiony.eu

Bc. Michaela Bednárová

Odborná asistentka pre metodické oddelenie
Som absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja. V súčasnosti študujem na Univerzite Komenského v Bratislave na Katedre manažmentu, odbor Stratégia a podnikanie.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • michaela.bednarova@zdraveregiony.eu

Mgr. Tomáš Dobiáš

Odborný asistent
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • tomas.dobias@zdraveregiony.eu