Vedenie organizácie

Vedenie organizácie a tiež zamestnanci centrály sídlia v administratívnych priestoroch na Koceľovej 937/9, 821 08  Bratislava.

Informácie o koordinátoroch, asistentoch podpory zdravia a tiež asistentoch podpory zdravia v nemocniciach a manažérke APZN nájdete v sekcii Projekty.

Národný projekt Zdravé komunity 2B

Národný projekt Zdravé komunity 3A/3B

Mgr. Tatiana Hrustič

Riaditeľka príspevkovej organizácie a Hlavný expert aktivity
Som absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sociálnej práce. V roku 2013 som ukončila postgraduálne štúdium v skupinovej psychoterapii SUR 2010 akreditované Karlovou univerzitou v Prahe. Od roku 2007
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • tatiana.hrustic@zdraveregiony.eu

Mgr. Michal Kubo

Expert metodik
Na projekte Zdravé komunity pracujem už jedenásť rokov,  mal som tú príležitosť byť aktívne pri tom a svojim vkladom prispieť k rozvoju projektu do stavu, v akom je dnes – systematický program s 320 zamestnancami na plný pracovný pomer, ktorý každoročne pomáha desiatkam tisíc ľudí.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • michal.kubo@zdraveregiony.eu

Ing. Alena Koperová

Zástupkyňa riaditeľky a Expert pre finančné riadenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • alena.koperova@zdraveregiony.eu

Monika Grochová

Expertka pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
V príspevkovej organizácií Zdravé regióny pracujem od decembra 2020 ako Expertka pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • monika.grochova@zdraveregiony.eu

Ing. Jozef Waschina

Projektový manažér
Počas svojej profesionálnej kariéry som pracoval na viacerých pozíciách v rámci administratívy a projektovo-finančného riadenia v súkromnej sfére. Desať rokov sa venujem manažovaniu projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov a v organizácii Zdravé regióny pracujem od 1.septembra 2018 na pozícii Projektový manažér.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • jozef.waschina@zdraveregiony.eu

Mgr. Richard Koky, MPH, MHA

Expert pre terén
Narodil som sa v roku 1976 a celý svoj život žijem v krásnom podtatranskom meste Svit.  V 14-tich rokoch po ukončení základnej školy viedli moje kroky na Vojenskú strednú školu v Žiline.
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • +421 911 607 322
 • richard.koky@zdraveregiony.eu

Centrála

Mgr. Peter Kašperek

Odborný asistent Experta pre terén
Narodil som sa v meste Krompachy v roku 1988 a v súčasnosti bývam v Poprade. Po ukončení štúdií v odbore Sociálna práca som sa zamestnal ako vychovávateľ  v zariadení sociálnych služieb. V roku 2013 som začal pracovať ako koordinátor oblastnej...
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • peter.kasperek@zdraveregiony.eu

Mgr. Viktória Brezanská

Hlavná manažérka pre komunikáciu
Študovala som na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Fakulte masmediálnej komunikácie. V roku 2011 som získala magisterský titul v študijnom programe "Masmediálna komunikácia".
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • +421 907 730 572
 • viktoria.brezanska@zdraveregiony.eu

Darina Hammelová

Odborná asistentka Experta pre finančné riadenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • darina.hammelova@zdraveregiony.eu

Ing. Marek Koreň

Projektový manažér
Národný projekt Zdravé komunity poznám už dlhšiu dobu. Pracoval som v ňom ešte skôr než vznikla príspevková organizácia Zdravé regióny, ktorá projekt zastrešuje dnes.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • marek.koren@zdraveregiony.eu

Mgr. Mária Fumačová

Manažérka pre monitorovanie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • maria.fumacova@zdraveregiony.eu

Mgr. Anna Čonková

Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Následne som pokračovala v štúdiu Sociálnych vied na Stredoeurópskej Univerzite v Budapešti. Po ukončení štúdia som pracovala na...
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • anna.conkova@zdraveregiony.eu

Ing. Vladimír Pasiar

Projektový manažér
V príspevkovej organizácií Zdravé regióny pôsobím od 1. novembra 2018 na pracovnej pozícií Projektový manažér za oblasť Štrukturálnych a investičných fondov EÚ.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • Vladimir.Pasiar@zdraveregiony.eu

JUDr. Rastislav Urda

Odborný asistent manažéra pre verejné obstarávanie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • rastislav.urda@zdraveregiony.eu

JUDr. Michal Urban

Manažér pre verejné obstarávanie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • JUDr. Michal Urban

Mgr. Soňa Halušková

Mzdová účtovníčka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • sona.haluskova@zdraveregiony.eu

Mgr. Lenka Tóthová

Personalistka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0907/065 220
 • lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Marek Krauz

Odborný asistent Expertky pre vzdelávanie a ľudské zdroje
Od skončenia štúdií som 5 rokov pôsobil v niekoľkých odvetviach a to najmä v gastronómií, telekomunikáciách a zdravotníctve. Vďaka rôznorodému zameraniu môjho profesionálneho pôsobenia som získal neoceniteľné skúsenosti v riadiacom manažmente, koučingu, príprave vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov a tímlíderstve. Každá pozícia, na ktorej som pôsobil, ma naučila mnoho praktických vecí a posunula ma osobnostne vpred.  
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • marek.krauz@zdraveregiony.eu

Ing. Júlia Barátová

Odborná asistentka pre Ekonomické oddelenie
Som absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a manažment podniku. Bakalárske štúdium som ukončila na Materiálovo-technickej fakulte STU v  Trnave, odbor Priemyselné inžinierstvo a manažment.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • julia.baratova@zdraveregiony.eu

Ing. Jana Macáková

Rozpočtárka
Som absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Obchodný a marketingový manažment. Bakalárske štúdium som ukončila v odbore Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu. Po ukončení inžinierskeho štúdia som absolvovala Erasmus+ mobilitu - stáž v organizácii Internationaler Bund v Nemecku, na oddelení jazykových kurzov. Mám skúsenosti s administratívnou prácou, komunikáciou v nemeckom jazyku a spoluprácou v medzinárodnom tíme. Od roku 2020 pôsobím ako Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie pre príspevkovú organizáciu Zdravé regióny.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • jana.macakova@zdraveregiony.eu

Mgr. Rachel Boleková

Odborná asistentka pre Metodické oddelenie
Som absolventkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorú som ukončila magisterským titulom v programe Verejná správa.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • rachel.bolekova@zdraveregiony.eu

Mgr. Tomáš Dobiáš

Odborný asistent
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • tomas.dobias@zdraveregiony.eu

Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.

Analytička
V príspevkovej organizácii Zdravé regióny pracujem od leta 2020. Vyštudovala som sociálnu antropológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, počas doktorandského štúdia na Ústave etnológie SAV som absolvovala semester na Fakulte sociálnej psychológie na Princeton University.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • tana.grauzelova@zdraveregiony.eu

Mgr. Barbora Tulpíková

Odborná asistentka Hlavného experta aktivity/riaditeľky organizácie
Som absolventkou Masarykovej univerzity v Brne, ktorú som v roku 2020 ukončila s magisterským titulom v odbore Medzinárodné teritoriálne štúdia, ktoré boli zamerané na štúdium medzinárodných vzťahov, líderstvo a diplomaciu. Bakalárske štúdium, zamerané na štúdium medzinárodných vzťahov, história a Európskej únie som absolvovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • barbora.tulpikova@zdraveregiony.eu

Ing. Iveta Kimáková

Odborná asistentka pre Ekonomické oddelenie
Som absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Hospodárska diplomacia. Bakalárske štúdiá som ukončila v odbore Medzinárodné vzťahy. Moje vysokoškolské štúdiá boli zamerané na oblasť medzinárodných vzťahov, históriu a fungovanie Európskej únie, ekonómiu, financie a oblasť medzinárodného obchodu. Štátnu skúšku som absolvovala v téme Medzinárodná komunikácia a rokovania v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • iveta.kimakova@zdraveregiony.eu