Osvetové podujatia

 

Na prelome apríla a mája 2022 sa v oblastných skupinách Prešov, Vranov nad Topľou a Sabinov, ktoré sú zapojené do projektu prevencie rakoviny krčka maternice – PRESCRIP-TEC, uskutočnila séria osvetových podujatí na túto tému. Podujatia, ktoré boli vedené odborníkmi z Trnavskej univerzity a organizované Zdravými regiónmi, boli od prvého stretnutia vnímané účastníkmi, lektormi a aj  širším okolím ako dobrá a užitočná spolupráca medzi Trnavskou univerzitou a Zdravými regiónmi v prospech zraniteľných komunít. Podujatia boli uskutočnené až v 25 lokalitách a zúčastnilo sa ich viac ako 550 klientov z cieľovej skupiny. Projekt reaguje na potrebu zvyšovania povedomia širokej verejnosti o karcinóme krčka maternice a robí to adresným a prístupným spôsobom.

Aj z tohto dôvodu boli tieto osvetové aktivity, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou projektu, vnímané ako úspešné, o čom nepochybne svedčí okrem záujmu žien a mužov z komunít aj záujem ďalších inštitúcií o ďalšie osvetové podujatia k tejto problematike.

 Po obsahovej stránke podujatia bola vyzdvihnutá jedinečnosť medzinárodného skríningového projektu PRESCRIP-TEC, ktorá spočíva aj v tom, že tento výskumný projekt má zabezpečenú vlastnú logistiku zberu vzoriek, komfortné odberové sady, pomocou ktorých si ženy odber vykonajú sami vo svojom domácom prostredí, či extenzívne dotazníky, z ktorých  bude možné poznatky aplikovať do praxe pri snahe o zabezpečení dostupnejšej zdravotnej starostlivosti, a ktoré sú porovnateľné medzi zapojenými krajinami. Zároveň však bola zdôraznená aj časť projektu orientovaná na aktívnu komunikáciu s klientkou.

Znamená to, že sieť asistentov podpory zdravia v cieľovej skupine – marginalizovaných rómskych komunitách vysvetľujú dôležitosť absolvovania preventívnych prehliadok u svojho obvodného gynekológa po doručení výsledku testu. Koordinátori a asistenti podpory zdravia zapojení v projekte sa zúčastnili vzdelávania, ktoré sa uskutočnilo pred začatím terénnych prác (pilotný zber dotazníkov, pozývanie na osvetové aktivity apod.). Naši koordinátori a asistenti podpory zdravia sa tak opäť osvedčili ako spoľahliví aktéri vo výskumnom projekte.

Ako ukazujú závery a skúsenosti z osvetových podujatí, klienti vnímali osvetu veľmi pozitívne. Pozitívny dopad na komunitu sa prejavil i vo vyjadrení dôvery v tímy zdravotníkov, ktorí prednášku viedli, ale aj v podobe prevzatia zodpovednosti za vlastné zdravie, pričom sa viedli diskusie, v ktorých najmä klientky zdieľali aj svoje osobné skúsenosti s ochorením.

Neodmysliteľnou súčasťou diskusie bola i zo strany komunity vyzdvihnutá dôležitosť osvety na túto tému, ale aj spolupráce medzi klientom a asistentom podpory zdravia, ktorý vykonáva v rámci svojej pracovnej náplne i osvetu o potrebe preventívnych prehliadok ako súčasť prevencie pred ochorením. Na druhej strane, klientky zdieľali aj svoje negatívne skúsenosti s návštevou gynekológa, ktoré odhodlaniu sa k návšteve neprispievajú.

V kampani zameranej na zviditeľnenie potreby skríningu na toto ochorenie upozorňuje i  ďalší partner v projekte, Liga proti rakovine, ale aj Ministerstvo zdravotníctva SR. Výskumný projekt PRESCRIP-TEC sa na Slovensku realizuje v čase, kedy je spustená celonárodná kampaň boja proti rakovine krčka maternice, čo význam medzinárodného projektu PRESCRIP-TEC ešte umocňuje.

Galéria fotografií

Pozrite si galériu fotografií z osvetových podujatí PRESCRIP-TEC v lokalitách oblastných skupín Prešov, Vranov nad Topľou a Sabinov: