Národný projekt Zdravé komunity 3B

Cieľ

Cieľom projektu je zlepšiť prístup ľudí ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia (RCHSV) v Bratislavskom samosprávnom kraji ku kvalitným službám na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.

Bratislavský samosprávny kraj je najrozvinutejším regiónom Slovenska, no napriek tomu sa na jeho území  nachádzajú lokality, ktoré svojimi životnými podmienkami a ďalšími indikátormi vykazujú ukazovatele porovnateľné s MRK na východnom Slovensku.

Priority

Prioritne sa projektové aktivity realizujú v obciach schválených v zámere Národného projektu Zdravé komunity 3B a v priľahlých obciach, ktoré spadajú pod viac rozvinutý región a to podľa potreby určenej na základe situácie v teréne.

Asistenti podpory zdravia pôsobia v lokalitách: Gajary, Lozorno, Malacky, Malé Leváre, Pezinok, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Studienka, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Závod, Záhorská Ves, Zohor.

K 01. marcu 2022 zamestnávame aktuálne 14 asistentov podpory zdravia v 13-tich obciach a 1 asistentku podpory zdravia v prostredí nemocníc, ktorá pracuje v Nemocnici s poliklinikou v Malackách. Nemocnica je spádovou nemocnicou pre lokality Národného projektu Zdravé komunity 3B.

Projekt

Odkaz na stránku RO:

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/

Odkaz na stránku ESF:

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/

Kód ITMS: 312041AWK2

Obdobie trvania projektu: 01.07.2020 – 31.12.2022

Zoznam cieľových skupín

  • zamestnanci vykonávajú politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore;
  • marginalizované skupiny vrátane Rómov

Výsledkom realizácie projektu budú nástroje podpory zdravia pre ľudí ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré budú viesť k zlepšeniu prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou najmä vnútorných bariér, zvýšeniu účasti na preventívnych prehliadkach a povinnom očkovaní, zabezpečeniu včasnej identifikácie výskytu infekčných ochorení, zvýšeniu miery informovanosti o zdraví a zdravotnej starostlivosti, zlepšeniu komunikácie a vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšeniu dôvery k zdravotnému systému, zlepšeniu informácií o voľno predajných liekoch a ich používaní, a pod. ako aj vybudovanie nových ľudských kapacít priamo v lokalitách zapojených do projektu.