Národný projekt Zdravé komunity

Cieľ

Hlavnou aktivitou projektu je vykonávanie komunitnej osvety zdravia pre príslušníkov MRK na podporu zdravia a prevenciu ochorení a vykonávanie osvety zdravia v prostredí nemocníc v menej a viac rozvinutých regiónoch. Tento projekt sa realizuje vďaka financovaniu z príspevkov Európskeho sociálneho fondu Plus v rámci Programu Slovensko.

Priority

Našou hlavnou prioritou je vytvoriť trvalo udržateľný nástroj pre zlepšovanie podmienok pre zdravie v marginalizovaných komunitách s aktívnym zapojením cieľovej skupiny. Ďalšími prioritami sú cielené intervencie v niekoľkých na seba nadväzujúcich oblastiach – v aktívnom zamestnávaní a rozvoji ľudských zdrojov, systematické, koordinované a adresné činnosti v oblasti podpory zdravia a zdieľanie know-how širokej spolupracujúcej sieti – od regionálnej úrovne až po legislatívnu.

Projekt

Odkaz na stránku RO: www.mirri.gov.sk
Odkaz na stránku SO: www.health.gov.sk
Odkaz na stránku Programu Slovensko: www.eurofondy.gov.sk

Kód projektu ITMS2014+: 401 405 DUQ8
Obdobie trvania projektu: 01.01.2024 – 31.12.2029
Nenávratný finančný príspevok: 58 155 634, 56 EUR

Zdravotná mediácia

Zdravotnú mediáciu chápeme ako  druh komunitnej práce, ktorý angažuje a vzdeláva jednotlivcov – laikov z cieľových komunít, na vykonávanie systematickej práce v oblasti sociálnych determinantov zdravia na komunitnej úrovni.

Od realizácie aktivít očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK:

 • zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • zvýšenie dôvery k zdravotnému systému
 • zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér
 • zvýšenie účasti na preventívnych prehliadkach a povinnom očkovaní
 • zabezpečenie včasnej identifikácie výskytu infekčných ochorení
 • zníženie počtu neopodstatnených výjazdov rýchlej zdravotnej pomoci
 • zvýšenie zdravotnej gramotnosti
 • zlepšenie úrovne osobnej a komunálnej hygieny
 • prevenciu návykových látok
 • zlepšenie popôrodnej starostlivosti a podporu dojčenia
 • vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Rozvoj ľudských zdrojov

Ľudské zdroje v teréne sú najdôležitejšou výkonnostnou zložkou a kľúčovým nástrojom projektu. Ich cielené budovanie, vzdelávanie, osobnostný a profesionálny rozvoj je jedným zo špecifických činností projektu. Na výber ľudských zdrojov v teréne sa kladie veľký dôraz od začiatku projektu a počas celého obdobia realizácie.

Zamestnanci projektu v teréne

 • 269 – asistentov podpory zdravia
 • 25 – koordinátorov asistentov podpory zdravia
 • 15 – asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc
 • 11 – zazmluvnených nemocníc

Systematické stanovenie potrieb

S cieľom kontinuálneho kvalitatívneho zvyšovania pozitívnych dopadov našich činností zriaďujeme od 1. septembra 2020 novú intervenčnú úroveň, ktorá bude aktívne pracovať s odbornými podkladmi získaných v predchádzajúcom projekte (Zdravé komunity 2A). Jedná sa o stanovenie zdravotných potrieb v cieľových MRK a vstupné meranie pre evaluáciu dopadov projektu. Do tej doby pracujeme v rámci odborne prierezovej pracovnej skupiny.

Nová intervenčná úroveň bude zameraná na koordinovanú mobilizáciu miestnych aktérov v prospech komplexnejších rozvojových aktivít. Na základe výskumných zistení vieme cielene reflektovať individuálne podmienky v konkrétnych lokalitách a merať našu úspešnosť v dlhodobom horizonte. Záverečnú správu zo vstupného merania hodnotenia a zo systematického stanovenia potrieb cieľových lokalít je možné nájsť na tomto odkaze – Záverečná správa.