Analytik /Analytička

27. apríla 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Analytik/Analytička“.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Analytik/Analytička
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 27.04.2023 – 17.05.2023
Predpokladaný dátum nástupu:  01.06.2023
Minimálna hrubá mzda pre rok 2023:  1.700 EUR/brutto
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2023/s možnosťou predĺženia
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 22.05.2023 – 23.05.2023
*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačkami.

 

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE minimálne VŠ vzdelanie 2. stupňa v oblasti sociálnych vied, humánnej geografie, verejného zdravotníctva, informatiky, štatistiky, demografie alebo v príbuznom odbore   PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka, schopnosť pracovať s odbornou literatúrou v anglickom jazyku – podmienka PODMIENKA
VÝHODA UCHÁDZAČA 3. stupeň VŠ vzdelania v relevantnom odbore, predchádzajúce skúsenosti so štatistickými analýzami a softvérom, predchádzajúce skúsenosti s terénnym výskumom v MRK alebo inak sociálne znevýhodnenom prostredí; schopnosť spájať a zrozumiteľne prezentovať údaje; samostatný používateľ a tvorca interaktívnych reportov;  

VÝHODA

VODIČSKÝ PREUKAZ vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič VÝHODA

Osobnostné a ďalšie požiadavky:
analytické myslenie, skúsenosti so zberom a spracovaním štatistických údajov ŠÚ SR a európskych štatistických inštitúcií, všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou, plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti, zodpovednosť, precíznosť, schopnosť práce v tíme, vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť, flexibilita.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Samostatná práca s existujúcimi databázami organizácie a inými verejne dostupnými databázami pri plnení cieľov súvisiacich s projektom
 • Spolupráca pri navrhovaní a realizácii prieskumov a ad hoc zisťovaní z terénu v rámci projektu
 • Navrhovanie a spravovanie prehľadných systémov pre zobrazovanie dát z projektových aktivít
 • Príprava pravidelných reportov podľa pokynov nadriadeného
 • Spolupráca na zbere podkladov z terénu
 • Spolupráca na implementácii profilov lokalít do praxe
 • Odborný dohľad nad interne aj externe realizovanými výskumnými úlohami v rámci projektu, vrátane konzultačnej činnosti pri zbere údajov priamo v teréne
 • Vytváranie, udržiavanie a zodpovednosť za archiváciu štatistických súborov dát, registrov, databáz a podpornú dokumentáciu súvisiacej s výskumno-analytickou činnosťou
 • Spolupráca na tvorbe reportov, analýz, interpretácií dát, odborných podkladov a prezentácií
 • Komunikácia s externými odbornými subjektmi, zúčastňuje sa konferencií, pracovných skupín a zasadaní na národnej a medzinárodnej úrovni
 • Plnenie operatívnych úloh udelených priamym nadriadeným

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Motivačný list/Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Životopis vo formáte EUROPASS TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti TU
5. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Analytik/Analytička.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Analytik/Analytička

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte  v pracovných dňoch od 9.00 do 15:00 na  adrese: lenka.tothova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0907 065 220.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov: 323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.