Asistent/Asistentka podpory zdravia

15. apríl 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity , financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia pre 6 obcí. Aktuálne obsadzujeme 5 pracovných miest.

Hlavnou aktivitou projektu je vykonávanie komunitnej osvety zdravia pre príslušníkov MRK na podporu zdravia a prevenciu ochorení a vykonávanie osvety zdravia v prostredí nemocníc v menej a viac rozvinutých regiónoch.

Pracovná pozícia: Asistent/Asistentka podpory zdravia
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 15.04.2024 – 26.04.2024  (do 15:00 hod.)
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný dátum nástupu: 15.05.2024/dohoda
Minimálna hrubá mzda pre rok 2024: 750 EUR/brutto
Pracovná náplň APZ: POPIS PRACOVNEJ ČINNOSTI
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2024/s možnosťou predĺženia
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 2.5. 2024 – 7.5. 2024
Predpokladaný dátum zasadnutia výberovej komisie: 9.5.2024 (štvrtok)
*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačmi/uchádzačkami.

Oblasť pôsobenia – obce/mestá, pre ktoré AKTUÁLNE HĽADÁME asistenta/asistentku podpory zdravia:

Por. číslo Obec/Mesto Okres Počet pracovných miest
1. Dunajská Streda Dunajská Streda 1
2. Hurbanovo Komárno 1
3. Kolárovo Komárno 1
4. Palárikovo/Tvrdošovce Nové Zámky 1
5. Zlaté Klasy Dunajská Streda 1

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE ukončená povinná školská dochádzka* PODMIENKA *uchádzač musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku
JAZYKOVÉ ZNALOSTI základná znalosť slovenského jazyka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity – rómsky, maďarský jazyk, nárečie PODMIENKA
MIESTO POBYTU trvalý alebo prechodný pobyt v danej obci/meste uvedenej v pracovnej ponuke PODMIENKA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Dotazník pre APZ TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti TU
5. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní pri základnom vzdelaní predloží uchádzač kópiu vysvedčenia z 9. ročníka (8.ročníka) a potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky, ktoré vydáva príslušná základná škola
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov
TU

Zamestnanecké výhody a benefity

  • týždeň dovolenky naviac,
  • pružný pracovný čas,
  • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie APZ + doplniť obec/mesto“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie APZ + doplniť obec/mesto“, do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0904 952 712.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 370

Adresa spoločnosti:

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.