Asistentka/Asistent podpory zdravia – Covid 19

01.marec 2021

Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci celoslovenských preventívnych opatrení  a projektov NP ZK 2B a Korona te merel – porazíme Koronavírus výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka podpory zdravia v nasledovných 3 lokalitách:

 

Termín výberového konania: 01.03.2021 – 12.03.2021
Pozícia Asistent/ka podpory zdravia
Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka podpory zdravia: 1
Predpokladaný dátum nástupu: 01.04.2021
Lokality v tabuľke nižšie (celkom 3)

Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté do výberového konania:

Por. číslo Obec Okres
1. Čičarovce Michalovce
2. Egreš Trebišov
3. Vtáčkovce Košice okolie

Asistent podpory zdravia – COVID 19

APZ zabezpečuje: 

  • Šírenie elementárnej zdravotnej osvety v marginalizovanej rómskej komunite vo svojej pôsobnosti – v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach a lokalitách (pozn. so zameraním na Covid 19);
  • Poskytuje plnú súčinnosť všetkým relevantným zložkám (RÚVZ, ozbrojené sily SR, samospráva, PZS) zapojených do výkonu preventívnych a ochranných opatrení so zameraním na Covid 19 (kampane, testovanie, karantenizácia, a iné)
  • Komunikáciu medzi obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotníckymi pracovníkmi (lekármi, sestrami, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi, pracovníkmi záchranných zložiek, so zameraním na Covid 19);
  • Podporuje zvyšovanie zodpovednosti členov komunity za vlastné zdravie so zameraním na prevenciu Covid 19
  • Realizuje zber údajov v teréne so zameraním na Covid 19;
  • Ďalšie činnosti

 

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu na pozíciu asistenta podpory zdravia:

Vzdelanie : ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda,

Jazykové znalosti: základná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka,

Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber ľudských zdrojov na pozíciu AOZ – Výhoda,

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

 

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 12.03.2021 (piatok) do 12hod. pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke).

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Koceľova 937/9

821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: maria.fumacova@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – APZ Covid 19“. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov bude v dňoch 15. -17.3.2021.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia dňa 22.03.2021 vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu s nástupom k 01.04.2021.

Mzda je stanovená podľa zákona – minimálna hrubá mzda pre rok 2021 je 623 €.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese maria.fumacova@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0905 817 767.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Poznámka – Aktualizované k 5.3.2021