Asistent osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

2. mája 2019

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Asistent/ka osvety zdravia (ďalej len AOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Pozícia Asistent/ka osvety zdravia
Počet voľných miest:  1
Termín vyhlásenia výberového konania 02.05. 2019
Uzávierka vyhlásenia výberového konania/predkladanie požadovaných dokumentov do priebežná 
Termín ukončenia prvého kola  10.5.2019
Termín ukončenia druhého kola 20.5.2019
Termín výberového konanie/osobného pohovoru, prvé kolo od 13.5 až 14.5.2019
Termín výberového konanie/osobného pohovoru, druhé kolo 21.5. až 22.5.2019
Predpokladaný dátum nástupu, prvé kolo:  15.05.2019
Lokalita v tabuľke nižšie

 

Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté do výberového konania:

Por. číslo Okres Obec Priľahla obec Počet AOZ
1. Malacky Záhorská Ves Zatiaľ neurčené 1
Spolu 1

 

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite poštou, elektronicky alebo prineste osobne:

1) Životopis (štruktúrovaný životopis max. 2 strany) Vzor životopisu je možné stiahnuť na nasej webstránke

2) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenia, resp. diplomu) 3) Vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii  (VZOR dotazníka je možné stiahnuť na našej webstránke)

4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o zdravotnej spôsobilosti

5) Referencie/odporúčania, potvrdenia – nie je podmienkou

 

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. 

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Koceľova 9

821 08 Bratislava

alebo

v elektronickej forme mailom na adresu: petra.hiadlovska@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu emailu je potrebné uviesť :

,,Výberové konanie – NP Zdravé  komunity 3A – AOZ“.

 

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku.

V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte PhDr. Štefan Šarkőzy v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese stefan.sarkozy@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0908166828.

 

Opis pracovných činností – AOZ

Zabezpečuje:

  • Šírenie základnej zdravotnej osvety v marginalizovanej komunite;
  • Komunikáciu medzi obyvateľmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi;
  • Informácie o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia a o právach pacienta a poistenca;
  • Zavádzanie programu podpory zdravia do komunity podľa inštrukcií KAOZ;
  • Zvyšovanie zodpovednosti členov komunity za vlastné zdravie;
  • V spolupráci s koordinátorom AOZ identifikovanie rizikových faktorov a potrieb súvisiacich so zdravím znevýhodnenej komunity, realizáciu o zberu údajov v teréne na základe inštrukcií KAOZ;
  • Výmenu informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a tiež s rómskymi asistentmi učiteľa, s pracovníkmi komunitných centier a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným komunitám;
  • Osobnú účasť na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s náplňou práce;
  • Evidenciu o svojej činnosti (denník AOZ, registračný formulár klienta, mesačný záznam intervencií, dochádzka a iné podľa usmernenia KAOZ);
  • Ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením KAOZ a MHA;

 

Informácie o projekte:

Národný projekt Zdravé komunity 3A reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou.

Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK.  Od realizácie aktivít projektu Zdravé komunity 3A očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK (zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér, a pod.) a vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost