Asistent/Asistentka podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

13. decembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Pozícia Asistent/Asistentka podpory zdravia
Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka podpory zdravia: 1 pracovné miesto na 1 lokalitu
Termín vyhlásenia výberového konania: 13.12.2022 – 06.01.2023
Termín osobného pohovoru: 09.01.2023 – 10.01.2023
Predpokladaný dátum nástupu: 16.01.2023

Oblasť pôsobenia/lokality, pre ktoré AKTUÁLNE HĽADÁME asistenta/asistentku podpory zdravia:

Por. číslo Obec Okres
1. Jablonové Malacky
2. Kuchyňa Malacky
3. Pernek Malacky
4. Pezinok Senec
5. Závod Malacky
6. Zohor Malacky

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

Vzdelanie: ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda, uchádzač pri dosiahnutom základnom vzdelaní predloží popri vysvedčení z posledného navštevovaného ročníka aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky (vydáva príslušná základná škola),

Jazykové znalosti: základná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky) – výhoda,

Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber ľudských zdrojov na pozíciu APZ – výhoda,
Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

Zodpovedá za:
• Evidenciu svojej činnosti (denník APZ, registračný formulár klienta, mesačný záznam intervencií, dochádzka a iné podľa usmernenia KAPZ v rámci projektu.
Zabezpečuje:
• šírenie elementárnej zdravotnej osvety v marginalizovanej komunite;
• komunikáciu medzi obyvateľmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi;
• informácie o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia a o právach pacienta a poistenca;
• aplikovanie programu podpory zdravia do komunity podľa inštrukcií KAPZ;
• zvyšovanie zodpovednosti členov komunity za vlastné zdravie;
• v spolupráci s KAPZ identifikovanie rizikových faktorov a potrieb súvisiacich so zdravím znevýhodnenej komunity, realizáciu o zbere údajov v teréne na základe inštrukcií KAPZ;
• výmenu informácií a skúsenosti s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a tiež s rómskymi asistentmi učiteľa, s pracovníkmi komunitných centier a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným komunitám;
• osobnú účasť na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s náplňou práce;
• evidenciu o svojej činnosti (denník APZ, registračný formulár klienta, mesačný záznam intervencií, dochádzka a iné podľa usmernenia KAPZ);
• ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením KAPZ.

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 06.01.2023 (piatok) do 12,00 hod. pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke).

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 3B – APZ“. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 na adrese lenka.tothova@zdraveregiony.eu.

Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov bude v dňoch 09.01.2023 – 10.01.2023 (pondelok-utorok).

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia dňa vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu s predpokladaným nástupom k 16.01.2023 na dobu určitú do 31.12.2023. Ponúkaná hrubá mzda je 819 €.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOCVzor životopisu v štruktúre Europass – doc

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFVzor životopisu v štruktúre Europass – pdf

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCVzor čestného vyhlásenia o zdravotnej spôsobilosti – doc

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDFVzor čestného vyhlásenia o zdravotnej spôsobilosti – pdf

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCVzor čestného vyhlásenia o bezúhonnosti – doc

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDFVzor čestného vyhlásenia o bezúhonnosti – pdf