Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc

26. októbra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Termín výberového konania: 09. november 2021
Pozícia Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc
Počet voľných miest na uvedenú pozíciu 1
Predpokladaný dátum nástupu: 15. november 2021 (dohoda)
Miesto výkonu práce: Univerzitná nemocnica Louisa Pastera v Košiciach.

Doplňujúci komentár:

Jedná sa o delenú pracovnú pozíciu v nasledovných oddeleniach v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach, gynekologickopôrodnícka klinika a neonatológia.

Vzdelanie:

 •  ukončené povinné stredné odborné vzdelanie (ukončené výučným listom) – podmienka
 •  úplné stredné vzdelanie, stredné zdravotnícke vzdelanie, stredné pedagogické vzdelanie a vyššie vzdelanie – výhoda

Jazykové znalosti:

 • základná znalosť slovenského jazyka – podmienka
 • znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka

Pracovné skúsenosti:

 • 1 rok praxe v oblasti práce so znevýhodnenými skupinami – podmienka
 • skúsenosti v oblasti podpory zdravia, pedagogickej alebo sociálnej práce – výhoda

Ďalšie požiadavky/výhody:

 • vzťah ku komunite: akceptácia, rešpekt a motivácia pracovať s ľuďmi z málo podnetného prostredia (Rómovia z osád)
 • záujem o prácu v zdravotníckom zariadení
 • výborné komunikačné schopnosti
 • dôveryhodnosť
 • spoľahlivosť
 • zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality,
 • nekonfliktnosť,
 • bezúhonnosť – podmienka

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • APZN zabezpečuje sprostredkovanie informácií, zefektívnenie komunikácie medzi pacientom a nemocničným personálom, prípadne medzi príbuznými pacienta a nemocničným personálom;
 • APZN zabezpečuje jazykový preklad; pomáha s porozumením obsahu odovzdávaných informácií napr. o liečebnom režime, liečbe, vyšetreniach a ďalších postupoch, zdravotnom stave;
 • APZN predchádza vzájomným nedorozumeniam a pomáha s riešením nedorozumení a s riešením konfliktných situácií;
 • APZN poskytuje informácie, zlepšuje vedomosti a podporuje zručnosti a motiváciu pacienta v oblasti dodržiavania klinických a verejno-zdravotných odporúčaní;
 • APZN objasňuje prevádzkové a návštevné pravidlá nemocnice a oddelenia; vysvetľuje výhody a medicínsky správne postupy dodržiavania liečby; správne postupy starostlivosti o deti a dodržiavania osobnej i komunálnej hygieny a zdravej životosprávy;
 • APZN zlepšuje vedomosti a zručnosti pacienta v oblasti zdravotníckych služieb:

Ďalšie činnosti APZN:

 • Zúčastňuje sa na pravidelných stretnutiach s manažérom projektu; na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s pracovnou činnosťou;
 • Zodpovedá za evidenciu svojej činnosti (denník APZN, pracovný výkaz, dochádzka a ďalšie, podľa usmernenia nadriadeného);
 • Komunikuje a spolupracuje s asistentmi podpory zdravia v teréne a s koordinátormi asistentov podpory zdravia;
 • Asistentka podpory zdravia pracuje na oddeleniach: gynekologicko-pôrodnícke (neonatologické, šestonedelie, odd. rizikovej gravidity), pediatria.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite potrebné dokumenty poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

alebo v elektronickej forme mailom na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 2B – APZN“.

Dokumenty (potrebné pre zaradenie do výberového konania):

• Životopis v štruktúre Europass
• Vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii
• Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenia, resp. diplomu; nemusí byť overená notárom),
• Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
• Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 5.11. 2021 (piatok) o 12:00 hod. Pre poštové zásielky je rozhodujúci dátum podania poštovej zásielky. 

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. 

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Plánovaný termín osobných pohovorov v termíne: 09.11.2021

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača s návrhom uzavrieť pracovnú zmluvu. V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 9.00 do 15:00 na adrese: lenka.tothova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0907 065 220.

Doplňujúce informácie: Mzda je približne 741 € v hrubom mesačne.  Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2022 s možnosťou  predĺženia.

 Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz. (Pred vypĺňaním formulára priamo v počítači, kliknite v hornej časti dokumentu na „Povoliť úpravy“)

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC/PDF:

CV_zivotopis_europass_vzor_doc

CV_zivotopis_europass_vzor_pdf

Vyplnený dotazník pre APZ vo formáte DOC/PDF:    

Dotazník pre APZN_vzor_doc

Dotazník pre APZN_vzor_pdf

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOC/PDF:                                    cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost_doc

cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost_pdf

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOC/PDF

cestne_vyhlasenie_bezuhonnost_doc

cestne_vyhlasenie_bezuhonnost_pdf