EXPERT PRE VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

19.10.2020

Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci  Národného projektu Zdravé komunity 2B (ďalej len „NP ZK 2B“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje) ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre, vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu – „Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov“.

Hlavným cieľom projektu NP ZK 2B je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

 

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ II. stupeň, odbor vzdelania: pedagogické zameranie – výhodou, minimálne 3 ročná preukázateľná prax so vzdelávaním znevýhodnených skupín;, počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, internet – pokročilý, vodičský preukaz skupiny B;

Ďalšie osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Motivácia a angažovanosť v téme rozvoja ľudských zdrojov
 • Samostatnosť a prevzatie zodpovednosti
 • Skúsenosť s participatívnymi postupmi
 • Líderstvo tém aj ľudí
 • Tímový hráč
 • Vôľa a chuť pracovať na vlastnom rozvoji

 

Pracovná náplň a zodpovednosti:

Zodpovedá za:

 • Odbornú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci NP Zdravé komunity 2B projektu
 • Organizačnú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci projektu
 • Participatívnu tvorbu náplní a spôsobov vzdelávania
 • Vyhodnocovanie aktívnej účasti vzdelávania
 • Napĺňanie cieľov vzdelávacích aktivít v rámci projektu
 • Zostavovanie a skladbu lektorských teamov – odborníkov
 • Úzko spolupracuje s Hlavným expertom aktivity, Expertom metodikom a Expertom pre terén pri iniciácii zmien v obsahu vzdelávacích aktivít v rámci projektu
 • Kvalitu vzdelávacích aktivít po odbornej, organizačnej a administratívnej stránke
 • Sumarizáciu a vyhodnocovanie potrieb vzdelávacích skupín počas školení
 • Kvalitu odborných výstupov lektorov
 • Kvalitu administratívnych výstupov zo vzdelávacích aktivít
 • Zabezpečuje:
 • Riadi odborných asistentov v rámci projektu
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu

 

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu.

Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)

Motivačný list (max. 1 strana)

Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

 

Tel. kontakt v prípade doplňujúcich otázok – 0907 065 220.

 

Termíny:

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je: 02.11.2020. (piatok)

Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov: 03. – 05.11.2020 (pondelok – piatok)

Vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, budú pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaný nástup: 1.12.2020/dohodou

 

Doplňujúce informácie: Miesto výkonu práce – Bratislava, (pozn. v rámci projektu sú realizované aj služobné cesty, u tejto pozície sú predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh a cieľov Národného projektu). Pracovná zmluva je na dobu určitú na obdobie jedného roka s možnosťou predĺženia. Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok. Mzda je cca 2 300 € brutto. Tel. kontakt v prípade doplňujúcich otázok – 0907 065 220 (L. Tóthová, personalistka).

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.