Grafik Národný projekt Zdravé komunity 3B

08. marec 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Grafik. Aktuálne obsadzujeme 1 miesto.

Cieľom projektu je zlepšiť prístup ľudí ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia (RCHSV) v Bratislavskom samosprávnom kraji ku kvalitným službám na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.

Pracovná pozícia: Grafik
Termín prihlásenia sa do výber. konania: 16.03.2023
Predpokladaný dátum nástupu: 20.03.2023
Typ pracovnej zmluvy a hodinová sadzba/počet hodín na zmluvu: Dohoda o vykonaní práce/12 EUR/brutto/100 hodín
Termín výberového konania: 17.03.2023

*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačmi/uchádzačkami.

 

Náplň práce:

  • grafické práce a ďalšie aktivity podľa požiadaviek zamestnávateľa, grafické služby spojené s realizáciou Národného projektu Zdravé komunity 3B, strih a úprava audio/video a audio-video záznamov, ozvučenie audio/video a audio-video záznamov, grafická úprava a finalizácia audio/video a audio-video záznamov podľa design manuálu NP ZK 3B a manuálu pre informovanosť a publicitu v rozsahu určenom na základe požiadaviek zamestnávateľa.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – zameranie: kultúra, grafický dizajn, programovanie, strihanie/ozvučovanie audio-video záznamov, fotografia a skúsenosti s úpravou fotografií, skúsenosti s tlačiarenskými prácami

Jazykové znalosti: výborná znalosť slovenského jazyka – podmienka

Pracovné skúsenosti: požadovaná min. 3 ročná prax v odbore,

Ďalšie požiadavky/výhody:  znalosť problematiky, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite nasledujúce dokumenty (jednotlivé formuláre si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz. Pred vypĺňaním formulára priamo v počítači, kliknite v hornej časti dokumentu na „Povoliť úpravy“) (v slovenskom jazyku)

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 16.03.2023 (štvrtok) do 12,00 hod. pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke). Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Grafik – NP ZK 3B“.
Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor (presné miesto realizácie OP bude určené).
Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov bude dňa 17.03.2023
Miesto výkonu práce: Bratislava

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia  vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu s predpokladaným nástupom k 20.03.2023.

Mzda je stanovená podľa: voľné pracovné miesto vo verejnom záujem  12,00 EUR/hod. brutto. (počet hodín na dohodu max. 100)

Pozn.: “Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky. Z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať len tých kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné kritériá a osobnostné predpoklady.“

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese lenka.tothova@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0907 065 220.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.