Hlavný manažér/Hlavná manažérka regionálnej podpory zdravia

10. október 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Hlavný manažér/Hlavná manažérka regionálnej podpory zdravia. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Hlavný manažér/Hlavná manažérka regionálnej podpory zdravia
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 10.10.2023 – 23.10.2023 (do 15.00 hod.)
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný dátum nástupu:  01.01.2024/dohoda
Minimálna hrubá mzda pre rok 2023: od 1 800 EUR/brutto v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača/uchádzačky
Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú, s možnosťou predĺženia podľa Zákonníka práce
Miesto výkonu práce: Regionálna kancelária ZR, Jiskrova 4, Košice – avšak táto pracovná pozícia vyžaduje pravidelné cestovanie a služobné cesty podľa potreby projektu
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 24.10.2023
Termín zasadnutia výberovej komisie: 02.11.2023
Miesto konania pohovoru: Ústredie ZR, Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované
podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • riadi a koordinuje činnosti regionálnych manažérov podpory zdravia (RMPZ) –  vychádza z metodiky vypracovanej pre dané pozície v rámci pilotného overovania novej pracovnej pozície v rámci NP ZK 2B,
 • plánuje, monitoruje, riadi a vyhodnocuje intervencie RMPZ zamerané na lokálne štrukturálne determinanty zdravia (najmä akútne problémy s komunitnou infraštruktúrou a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) vychádzajúc z interných dát ZR o podmienkach pre zdravie v MRK až do úrovne jednotlivých cieľových komunít,
 • pripravuje a aktualizuje geografický plán prerozdelenia pôsobenia RMPZ v rámci projektu,
 • zabezpečuje a organizuje koordinačné stretnutia RMPZ, zúčastňuje sa na koordinačných stretnutiach s vedením projektu,
 • zúčastňuje sa na koordinačných stretnutiach s rozvojovými tímami ostatných NP,
 • zúčastňuje sa školení,
 • spracováva a dodáva povinnú a podpornú mesačnú projektovú dokumentáciu za pridelených zamestnancov na úrovni RMPZ,
 • pri napĺňaní cieľov projektu proaktívne spolupracuje s externými inštitúciami a organizáciami,
 • pripravuje a predkladá pravidelné monitorovacie a hodnotiace správy a záverečné hodnotiace správy podľa pokynov nadriadeného,
 • zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením nadriadeného.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE VŠ 2. stupňa, odbor vzdelania: humanitné vedy, manažment, verejné zdravotníctvo – výhodou PODMIENKA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY: min. 3-ročná preukázateľná prax v oblasti práce  so sociálne znevýhodnenými skupinami PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI slovenský jazyk – podmienka
anglický jazyk – výhoda
PODMIENKA
ĎALŠIE PODMIENKY balík MS Office – pokročilý užívateľ
Vodičský preukaz – typ B (aktívny šofér)*
PODMIENKA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

*uchádzač by mal vlastniť súkromné motorové vozidlo, ktoré bude využívať na služobné účely s preplácaním cestovných náhrad podľa Zákona 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov

Ďalšie výhody:

 • motivácia k práci s cieľovou skupinou,
 • tímovosť,
 • empatický prístup,
 • dobré komunikačné zručnosti (schopnosť počúvať a komunikácia smerujúca k dohode),
 • systematickosť, schopnosť plánovania,
 • ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Motivačný list max. 1 strana
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

Zamestnanecké výhody a benefity

 • týždeň dovolenky naviac,
 • pružný pracovný čas,
 • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie Hlavný manažér/Hlavná manažérka regionálnej podpory zdravia“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie Hlavný manažér/Hlavná manažérka regionálnej podpory zdravia do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0945 450 286.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 370

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.