Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia – oblasť Košice

27. februára 2019

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu koordinátora pre oblasť Košice.

Národný projekt Zdravé komunity 2 A reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou. Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK.  Od realizácie aktivít projektu Zdravé komunity 2 A očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK (zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér, a pod.) a vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Kvalifikačné požiadavky: VŠ 1. stupeň, alebo 5-ročná prax v oblasti práce so znevýhodnenými rómskymi komunitami, alebo 2-ročná prax v oblasti práce s rómskymi komunitami, preukázanie sa súčasným štúdiom na VŠ alebo deklarovanie zápisu na štúdium humanitného, zdravotníckeho zamerania alebo zamerania v sektore verejnej správy do 90 dní od nástupu do zamestnania, jazykové znalosti: výborná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka vylúčenej komunity (rómsky/ maďarský/nárečie) – výhoda, pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite, terénna práca v oblasti zdravia alebo sociálnej práce – výhoda, počítačové zručnosti – Microsoft Excel – základy, Microsoft Word – základy, Microsoft PowerPoint – základy, práca s internetom; vodičský preukaz typu B;

Názov pozície: Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia

Náplň práce

 • Podieľa sa na príprave a zabezpečovaní realizácie programov podpory zdravia v znevýhodnenej rómskej komunite v rámci projektu;
 • Spolupracuje s pracovníkmi RÚVZ pri vykonávaní intervencií v teréne v rámci projektu;
 • Zodpovedá za koordináciu a  riadenie pridelených asistentov osvety zdravia (AOZ) v rámci projektu,
 • Zodpovedá za spracovanie povinnej mesačnej dokumentácie (kontrolné zoznamy ku kontrole výkonu práce AOZ, záznamy koordinátora o výkone práce AOZ, cestovné príkazy AOZ a KAOZ, pracovné výkazy, plán pracovných ciest a ďalšie, podľa potreby a usmernenia nadriadeného v rámci projektu)
 • Podieľa sa na príprave a zabezpečovaní realizácie zdravotnej mediácie znevýhodnenej rómskej komunite v rámci projektu;
 • Zabezpečuje komunikáciu medzi obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít a lekármi, sestrami, zástupcami ústavnej zdravotnej starostlivosti, odbornými lekármi, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi.
 • Šíri elementárnu zdravotnú osvetu a informovanosť v komunite v rámci projektu;
 • Zabezpečuje informovanosť komunity o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotnom poistení a o právach pacienta v rámci projektu;
 • Zabezpečuje pravidelné sledovanie komunity – zisťovaním informácií o situácii v komunite a zber dát v rámci projektu (prieskumy zdravotného uvedomenia);
 • Priebežne zabezpečuje hodnotenie efektivity programu zdravia v rámci projektu;
 • Ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu

 

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania je potrebné zaslať na e-mailovú adresu lenka.tothova@zdraveregiony.eu s predmetom ,,Výberové konanie – Koordinátor“ nasledovné dokumenty:

1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)

2) Motivačný list (max. 1 strana)

3) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

5) Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

 

Kontaktná osoba:

Lenka Tóthová, ekonomický pracovník – personalista

Tel.: 0905 505 028

E-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

 

Termíny:

Na prihlásenie sa do výberového konania je 07.03.2019 (štvrtok) do 12:00 hod.

Osobné pohovory sa uskutočnia v dňoch 11.3. – 12.3.2019 (pondelok a utorok) v meste Košice.

Nástup: dohodou

Doplňujúce informácie:

Mzda je cca 980 € v hrubom mesačne.

Miesto výkonu práce – Košický kraj a Prešovský kraj

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost