Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia – oblasť Poprad

26. januára 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci NP výberové konanie na pozíciu koordinátora/ky asistentov podpory zdravia pre oblastnú skupinu Poprad.

Národný projekt Zdravé komunity 2B reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou. Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK).

Kvalifikačné požiadavky: min. VŠ 1. stupeň, alebo 5-ročná prax v oblasti práce so znevýhodnenými rómskymi komunitami, alebo 2-ročná prax v oblasti práce s rómskymi komunitami, preukázanie sa súčasným štúdiom na VŠ alebo deklarovanie zápisu na štúdium humanitného, zdravotníckeho zamerania alebo zamerania v sektore verejnej správy do 90 dní od nástupu do zamestnania

Jazykové znalosti: výborná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka vylúčenej komunity (rómsky/ maďarský) – výhoda
Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite, terénna práca v oblasti zdravia alebo sociálnej práce – výhoda
Počítačové zručnosti: Microsoft Excel – základy, Microsoft Word – základy, Microsoft PowerPoint – základy, práca s internetom.
Vodičský preukaz: skupina B., aktívny a skúsený vodič

Ďalšie osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Motivácia a angažovanosť v téme marginalizovaných rómskych komunít.
 • Schopnosť samostatného konania a prevzatia zodpovednosti za zverené úlohy.
 • Schopnosť spolupráce v širšom kolektíve.
 • Výborné komunikačné zručnosti.
 • Moderný a autentický typ líderstva pri vedení ľudí.
 • Vôľa a chuť pracovať na vlastnom rozvoji.

Náplň práce koordinátora asistentov podpory zdravia:

Koordinátor APZ zodpovedá za:

  • Koordináciu a riadenie pridelených asistentov podpory zdravia (APZ) v rámci projektu;
  • Spracovanie a včasné dodanie povinnej mesačnej projektovej dokumentácie (Záznamy koordinátora o výkone práce APZ, cestovné príkazy APZ a KAPZ, pracovné výkazy, Plány pracovných ciest a ďalšie, podľa potreby a usmernení nadriadeného v rámci projektu).

Koordinátor zabezpečuje:

  • prípravu a zabezpečenie realizácie komunitnej podpory zdravia v MRK v rámci projektu a pridelenej skupiny lokalít;
  • Komunikáciu medzi obyvateľmi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi (lekármi, sestrami, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi, pracovníkmi záchranných zložiek);
  • informuje MRK o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotnom poistení a o právach pacienta;
  • pravidelne sleduje situáciu v cieľových MRK, pokiaľ ide o podmienky pre zdravie a verejné zdravie;
  • pre tento účel pravidelne komunikuje a spolupracuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pracovníkmi verejného zdravotníctva, pomáhajúcimi profesiami, miestnymi aktérmi, úzko spolupracuje s manažérom rozvoja podmienok pre zdravie a zabezpečuje potrebný zber dát v rámci projektu;
  • priebežne zabezpečuje hodnotenie výsledkov oblastnej skupiny;
  • spolupracuje s pracovníkmi RÚVZ pri vykonávaní intervencií v teréne;
  •  spolupracuje s miestnymi samosprávami
  • spolupracuje pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a tiež s rómskymi asistentmi učiteľa, s regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám;
  • spolupracuje s pracovníkmi komunitných centier vo svojej regionálnej oblasti pôsobnosti (napríklad pri realizácii osvetových aktivít APZ, príprave workshopov, seminárov a iných podujatí);
  • vedie evidenciu o činnosti (KAPZ a pridelených APZ);
  • zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením priameho nadriadeného.

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania je potrebné zaslať e-mailom nasledovné vyplnené dokumenty s predmetom KOORDINÁTOR – Poprad na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
2) Motivačný list (max. 1 strana)
3) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
5) Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

Kontaktná osoba:
Lenka Tóthová, personalistka
Tel.: 0907 065 220/0918 889 083
E-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Termíny:

Na prihlásenie sa do výberového konania je do 11.2.2022 (piatok) do 12:00 hod.;
Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov: 15.2. – 18.2.2022 (utorok-piatok);
Pozn. presné miesto realizácie osobných pohovorov bude určené 
Predpokladaný nástup: 1.3.2022/dohoda

Doplňujúce informácie:
• Mzda je cca 1 167 € v hrubom mesačne.
• Miesto výkonu práce je primárne Banskobystrický kraj (pozn. bude upresnené).
• Trvanie pracovnej zmluvy je viazané na trvanie národného projektu, tzn. na dobu určitú do 31.12.2022. Na základe pracovných výsledkov je možné pracovať na rovnakej pozícii na ďalšom z projektov zamestnávateľa.
• Práca vyžaduje cestovanie (nutnosť vlastniť osobný automobil – náklady na cestovanie sú hradené podľa platnej legislatívy).

“Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky. Z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať len tých kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné kritériá a osobnostné predpoklady.“

Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDF: CV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOC: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOC: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost-1

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost-1