Korektor/Korektorka odborných textov - Zdravé regióny

18. august 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Korektor/Korektorka odborný textov. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Korektor/Korektorka odborných textov
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 18.08.2023 – 28.08.2023
Predpokladaný dátum nástupu:  01.09.2023
Hodinová sadzba (brutto):  8,80 EUR/brutto (max. 25 hodín)
Trvanie pracovného pomeru: do 30.09.2023
Typ pracovnej zmluvy: Dohoda o vykonaní práce
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 30.08.2023 (streda)
Náplň práce: Korektor/Korektorka odborných textov pre príspevkovú organizáciu Zdravé regióny bude pre zamestnávateľa vykonávať tieto práce:

  • Korektúry odborných textov – korektúra textov a obsahu výročnej správy – kontroluje textový obsah, opravuje gramatické a štylistické chyby v texte.
  • Spolupracuje s odd. vzdelávania a rozvoja ĽZ a odd. komunikácie na úprave textov tak, aby boli v gramaticky správnej podobe
  • Dodržiava dohodnuté termíny korektorských úprav
*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačmi/uchádzačkami.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE  min. stredoškolské vzdelanie PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI výborná znalosť slovenského jazyka PODMIENKA
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI: požadovaná min. 3 ročná prax v odbore PODMIENKA
POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI: práca s Microsoft Office a Adobe – na vysokej úrovni PODMIENKA

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
3. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie Korektor/Korektorka odborných textov – Zdravé regióny“.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,,Výberové konanie Korektor/Korektorka odborných textov – Zdravé regióny“.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0945 450 286.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.