Manažér hlavnej aktivity pre Národný projekt Zdravé komunity 3B

15. decembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt ZK 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciuManažér/Manažérka hlavnej aktivity pre Národný projekt Zdravé komunity 3B“.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie systematického poskytovania služieb v oblasti podpory zdravia prostredníctvom siete pracovníkov na komunitnej a regionálnej úrovni. Projekt je realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie so zameraním podporiť sociálne začlenenie.

Pracovná náplň a zodpovednosti

 • Spolupodieľanie sa na dodržiavaní časového harmonogramu aktivít projektu:
  • Zodpovedá za realizáciu adresnej a efektívnej implementácie projektu;
  • Zodpovedá za implementáciu projektových aktivít a výkon práce v teréne;
  • Zodpovedá za plnenie merateľných ukazovateľov projektu;
 • Zodpovedá za kvalitu výkazníctva na všetkých pracovných úrovniach(APZ, KAPZ) a jej včasné dodanie:
  • Vyhodnocovanie činností projektového tímu NP ZK 3B;
  • Odborné hodnotenie priebehu projektových aktivít;
  • Iniciovanie odbornej komunikácie s jednotlivými výkonnými zložkami NP ZK 3B;
  • Prezentuje odborné výsledky NP ZK 3B na národnej úrovni;
 • Zabezpečuje a monitoruje plnenie termínov administratívnych výstupov projektu:
  • Predkladanie správ so zapojených lokalít, kontroluje ich obsah;
  • Prípravu podkladov na hodnotenie projektu;
  • Vykonávanie podpornej a kontrolnej činnosti v teréne;
  • Monitorovanie a kontrola výstupov z terénu;
  • Spolupracuje pri príprave odborných manuálov pre APZ, APZN a KAPZ pre BSK;
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s odbornou agendou realizácie projektu:
  • Plánovanie, organizovanie a riadenie aktivít v rámci projektu;
  • Riadenie KAPZ v rámci projektu;
  • Odborné plánovanie a organizáciu výberových konaní na pozície APZ, KAPZ a APZN
  • Riadenie KAPZ v rámci projektu;
  • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s odbornou agendou realizácie projektu.

Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady:

Ukončené VŠ vzdelanie  II. stupňa, preukázateľná prax v oblasti projektov zameraných na znevýhodnené skupiny min. 3 roky alebo skúsenosť s riadením ľudských zdrojov min. 3 roky; vodičský preukaz skupiny B – podmienka (aktívny a skúsený vodič)

Ďalšie predpoklady:

 • Motivácia a angažovanosť v téme rozvoja poskytovania služieb v oblasti podpory zdravia;
 • Samostatnosť a prevzatie zodpovednosti za stanovené úlohy;
 • Líderstvo tém aj ľudí;
 • Tímový hráč;
 • Vôľa a chuť pracovať na vlastnom rozvoji;

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Manažér hlavnej aktivity“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu.

Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)- podmienka
Motivačný list (max. 1 strana)– podmienka
Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní– podmienka
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

Termíny:
Termín na prihlásenie sa do výberového konania je: 09.01.2023 (pondelok)
Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov: 10.01.2023 – 11.01.2023 (utorok – streda)
(Vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, budú pozvaní na osobný pohovor.)

Predpokladaný nástup je  od 16.1.2023/alebo dohodou.
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2023 (s možnosťou predlženia).
Mzda je cca 1 550 € v hrubom mesačne.

Doplňujúce informácie:

Miesto výkonu práce Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, (pozn. v rámci projektu sú realizované aj služobné cesty, u tejto pozície sú predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh a cieľov Národného projektu Zdravé komunity 3B).

Tel. kontakt v prípade doplňujúcich otázok – 0907 065 220 (L. Tóthová, personalistka). Kontaktovať nás môžete len v pracovných dňoch od 11:00 – 14:00 hod.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.