Manažér /Manažérka terénnych aktivít

14. august 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu manažér/manažérka terénnych aktivít v rámci projektu Prescrip-tec. Aktuálne obsadzujeme 3 pracovné miesta.

Pracovná pozícia: Manažér/Manažérka terénnych aktivít
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 14.08.2023 – 24.08.2023
Predpokladaný dátum nástupu:  01.09.2023
Hodinová sadzba (brutto): 7,41 EUR
Pracovná náplň:        Zamestnanec bude pre zamestnávateľa vykonávať úlohy:

  • podporné činnosti súvisiace s koordináciou terénnych aktivít vo väzbe na hlavnú projektovú aktivitu;
  • komunikácia s partnermi projektu v rámci napĺňania projektových cieľov.
Typ pracovnej zmluvy: Dohoda o vykonaní práce
Trvanie pracovného pomeru: do 31.10.2023
Pracovná doba: od 07:00 hod. do 09:00 hod alebo od 16:00 hod. do 18:00 hod.
*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačmi/uchádzačkami.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE ukončené stredoškolské vzdelanie PODMIENKA
DĹŽKA POŽADOVANEJ PRAXE NIE JE PODMIENKA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti TU
5. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Manažér/Manažérka terénnych aktivít“.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Výberové konanie – Manažér/Manažérka terénnych aktivít“.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0945 450 286.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.