Manažérka/Manažér implementácie asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc

18. apríla 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu –„Manažérka/Manažér implementácie asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc.“

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Manažérka/Manažér implementácie asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 18.04.2023 – 02.05.2023 (do 16.00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu:  16.05.2023 (utorok)
Minimálna hrubá mzda pre rok 2023:   1.550 EUR/brutto
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2023/s možnosťou predĺženia
Miesto výkonu práce: stredné a východné Slovensko – Banskobystrický, Košický, Prešovský kraj
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 12.05.2023 (piatok) – Košice (Jilemnického 4, Košice)
*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačmi.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE VŠ II. stupeň – vyššie dosiahnuté vzdelanie PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka,

znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity – rómsky, maďarský jazyk, nárečie

PODMIENKA

VÝHODA

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI angažovanosť a záujem v téme MRK

min. 2-ročná preukázateľná prax v oblasti realizácie projektov zameraných na znevýhodnené skupiny

min. 2 ročná skúsenosť s riadením ľudských zdrojov

 

PODMIENKA

 

PODMIENKA

 

POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI Balík MICROSOFT OFFICE, internet POKROČILÝ UŽÍVATEĽ
VODIČSKÝ PREUKAZ A SKÚSENOSTI Vodičský preukaz sk. B, aktívny a skúsený vodič PODMIENKA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

Ďalšie požiadavky/výhody: samostatnosť, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, výborné komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Prípravu, riadenie a hodnotenie implementácie pozície APZ v prostredí nemocníc

Hlavné pracovné činnosti:

 • zodpovedá za prípravu, riadenie a hodnotenie implementácie pozície APZ v prostredí nemocníc;
 • riadi odbornú pracovnú skupinu, ktorá zodpovedá za nastavenie pracovných činností APZ v nemocniciach;
 • organizačne zabezpečuje stretnutia pracovnej skupiny k aktivite APZ v nemocnici;
 • spolupracuje pri príprave obsahu špecializovaných vzdelávacích aktivít pre skupinu APZ pre nemocnice s expertom pre vzdelávanie;
 • spolupracuje pri zabezpečení vzdelávacích aktivít pre APZ v nemocniciach, ktorých sa aktívne zúčastňuje;
 • riadi a zvoláva koordinačné stretnutia APZ v nemocniciach;
 • úzko spolupracuje s určenými zástupcami nemocníc;
 • realizuje pravidelný monitoring APZ v nemocniciach;
 • riadi činnosti APZ v nemocniciach;
 • organizačne zabezpečuje stretnutia špecializovanej pracovnej skupiny zameranej na spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami pri odstraňovaní diskriminácie vo vzťahu k pacientom z MRK;
 • pripravuje hodnotiace správy činnosti APZ v nemocniciach na mesačnej báze a záverečné hodnotiace správy za každých 12 mesiacov;
 • pripravuje odporúčania pre prax;
 • úzko spolupracuje s vedením organizácie.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Motivačný list
2. Životopis vo formáte EUROPASS TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti TU
5. Fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
6. Odporúčanie  nie je podmienka

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Manažérka/Manažér implementácie asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Manažérka/Manažér implementácie asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte  v pracovných dňoch od 9.00 do 15:00 na  adrese: lenka.tothova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0907 065 220.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov: 323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.