Odborný asistent /Odborná asistentka metodického oddelenia

27. apríla 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Odborný asistent/Odborná asistentka metodického oddelenia“.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Odborný asistent/Odborná asistentka metodického oddelenia
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 27.04.2023 – 07.05.2023
Predpokladaný dátum nástupu:  15.05.2023/prípadne dohoda
Minimálna hrubá mzda pre rok 2023:  1.500 EUR/brutto
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2023/s možnosťou predĺženia
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 09.05.2023 – 10.05.2023
*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačkami.

 

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE Úplné stredoškolské vzdelanie alebo VŠ I. stupňa

minimálne 5-ročná prax v administratíve pri úplnom stredoškolskom vzdelaní, minimálne 2-ročná prax v administratíve pri VŠ I. stupňa

PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka, 
anglický jazyk
PODMIENKA

VÝHODA

POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI znalosť a aktívne používanie balíka MS Office, internet POKROČILÝ UŽÍVATEĽ
ĎALŠIE VÝHODY Schopnosť seba – riadenia, Motivácia k práci s cieľovou skupinou, Tímovosť, Integrita, Empatický prístup, Dobré komunikačné zručnosti, Efektívna osobná a písomná komunikácia, Systematickosť, schopnosť plánovania, Ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti VÝHODA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA
VODIČSKÝ PREUKAZ  vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič VÝHODA

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Zodpovedá za pravidelnú sumarizáciu výstupov z  aktivít súvisiacich s projektom
 • Kontroluje správnosti vedenia povinnej a podpornej dokumentácie vyplývajúcej z projektu
 • Zabezpečuje archiváciu povinnej a podpornej dokumentácie v agende metodického oddelenia
 • Pripravuje odborných podkladov súvisiacich s projektom
 • Spolupracuje na príprave podporných materiálov k činnostiam súvisiacim s projektovými aktivitami
 • Spolupracuje na príprave a tvorbe reportov v rámci projektu
 • Podporuje a kontroluje činnosť pri evidencii a archivácii dokumentov
 • Komunikuje s externými partnermi podľa pokynov nadriadeného
 • Spolupracuje pri implementovaní nastavených procesov a metodických usmernení do praxe
 • Komunikuje s externými odbornými subjektmi a partnermi, zúčastňuje sa konferencií, pracovných skupín a zasadaní na národnej a medzinárodnej úrovni
 • Vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov priameho nadriadeného

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Motivačný list/Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Životopis vo formáte EUROPASS TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti TU
5. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Odborný asistent/Odborná asistentka metodického oddelenia.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Odborný asistent/Odborná asistentka metodického oddelenia

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte  v pracovných dňoch od 9.00 do 15:00 na  adrese: lenka.tothova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0907 065 220.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov: 323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.