Odborný asistent /Odborná asistentka projektového oddelenia

25. jún 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Odborný asistent/Odborná asistentka projektového oddelenia“. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavnými aktivitami projektu je vykonávanie komunitnej osvety zdravia pre príslušníkov MRK na podporu zdravia a prevenciu ochorení a vykonávanie osvety zdravia v prostredí nemocníc – viac rozvinutý región a menej rozvinuté regióny.

Pracovná pozícia: Odborný asistent/Odborná asistentka projektového oddelenia
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 25.06.2024 – 07.07.2024
Predpokladaný dátum nástupu:  15.07.2024
Základná zložka mzdy – hodinová sadzba: 10 EUR/brutto
Typ pracovného pomeru/trvanie pracovného pomeru/počet odprac. hodín/1 týždeň: dohoda o pracovnej činnosti/do 31.12.2024/10 hodín/týždeň
Miesto výkonu práce: ústredie ZR, Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava/dohodou
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*/miesto a forma konania pohovorov: 10.07.2024/dohodou

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované
podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov

 

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE úplné stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka PODMIENKA
PRAX 2-ročná prax v administratíve v prípade I. stupňa VŠ, 5-ročná prax v administratíve v prípade úplného stredoškolského vzdelania

skúsenosti v oblasti administrácie projektov financovaných z verejných zdrojov, skúsenosti v oblasti práce so sociálne znevýhodnenými skupinami

PODMIENKA

 

VÝHODA

BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

Odborný asistent pracuje na agende a zodpovedá za: 

  • Zabezpečuje prípravu, kontrolu správnosti a kompletizáciu podpornej dokumentácie na predkladanie žiadostí o platbu;
  • Participuje na zabezpečení správneho čerpania rozpočtu projektu podľa zmluvy o NFP a identifikáciu oprávnených a neoprávnených výdavkov projektu v súlade s platnými a aktuálnymi pravidlami oprávnenosti;
  • Poskytuje súčinnosť pri kontrole dodržiavania rozpočtu a časového harmonogramu projektu;
  • Aktívne komunikuje a spolupracuje s inými odbormi organizácie podľa potreby;
  • Vyžaduje od príslušných zamestnancov informácie a podkladové materiály súvisiace s výkonom jeho práce podľa jeho pracovnej náplne a pravidiel zúčtovania finančných prostriedkov podľa vyzvania a zmluvy o NFP;
  • Zabezpečuje archiváciu dokladov projektového odboru v zmysle platných interných pravidiel pre registratúru;
  • Plní operatívne úlohy udelené priamym nadriadeným.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Motivačný list/Žiadosť o prijatie do zamestnania (max. 1 strana)
2. Životopis vo formáte EUROPASS – podmienka zaslania pre konaním VK TU
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – podmienka zaslania pre konaním VK
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov – podmienka zaslania pre konaním VK TU

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Odborný asistent/Odborná asistentka projektového oddelenia.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Odborný asistent/Odborná asistentka projektového oddelenia

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0902 972 165.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov: 323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.