24.januára 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Redaktor/správca obsahu webovej stránky.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Termín výberového konania: 27.01.2022
Pozícia Redaktor/správca obsahu webovej stránky
Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce
Predpokladaný dátum nástupu: 01.02.2022

Náplň práce:

Redaktor/správca obsahu on-line/printových offline komunikačných kanálov pre národný projekt s názvom „Zdravé komunity 3B“, ITMS kód projektu 312041AWK2 bude pre zamestnávateľa vykonávať tieto práce:

  • Copywriting – vytvára kreatívu, textový obsah článkov, blogov a vyhľadáva vhodný obrazový a textový materiál pre umiestnenie na sociálnej sieti organizácie a projektu NP ZK 3B, na podstránke NP ZK 3B webu ZR,
  • Spolupracuje na grafickej úprave webovej stránky organizácie a podstránky projektu NP ZK3B a zodpovedá za jeho vizuálnu a obsahovú podobu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľa v rámci ESF
  • Navrhuje textový a obrazový obsah printových materiálov – publikácií (letákov, brožúr, manuálov), článkov, marketingových podporných materiálov, zodpovedá za jeho podobu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľa v rámci ESF
  • Aktívne vyhľadáva príležitosti k publikovaniu, zverejneniu, prezentácií marketingových podporných materiálov smerom k odbornej verejnosti, k publikovaniu a prezentovaniu projektu v mienkotvorných celonárodných, regionálnych a lokálnych printových médiách
  • Aktívne zapája interných zamestnancov NP ZK 3B do tvorby obsahu podstránky NP ZK 3B, realizuje návštevy v teréne a v spolupráci s terénnymi pracovníkmi NP ZK3B vytvára obrazový a textový materiál pre prípravu on-line a offline publicity
  • Vyhľadáva príležitosti na prezentáciu projektu NP ZK 3B a to oslovovaním autorít, spolupracujúcich organizácie, samospráv

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa masmediálneho, marketingového zamerania alebo z odboru žurnalistiky

Jazykové znalosti: výborná znalosť slovenského jazyka – podmienka

Pracovné skúsenosti: požadovaná min. 3 ročná prax v odbore

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite, znalosť problematiky, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite nasledujúce dokumenty (jednotlivé formuláre si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz. Pred vypĺňaním formulára priamo v počítači, kliknite v hornej časti dokumentu na „Povoliť úpravy“) (v slovenskom jazyku)

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 26.01.2022 (streda) do 12,00 hod. pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke). Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Redaktor“.
Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor (presné miesto realizácie OP bude určené).
Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov bude dňa 27.01.2022

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia  vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu s predpokladaným nástupom k 1.2.2022

Mzda je stanovená podľa: voľné pracovné miesto vo verejnom záujem  9,52 EUR/hod. brutto. (počet hodín na dohodu max. 350)

Pozn.: “Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky. Z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať len tých kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné kritériá a osobnostné predpoklady.“

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese lenka.tothova@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0907 065 220.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.