Regionálny manažér/Regionálna manažérka podpory zdravia

16. október 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Regionálny manažér/Regionálna manažérka podpory zdravia. Aktuálne obsadzujeme 5 pracovných miest.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Regionálny manažér/Regionálna manažérka podpory zdravia
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 16.10.2023 – 03.11.2023 (do 15.00 hod.)
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný dátum nástupu:  01.01.2024/dohoda
Minimálna hrubá mzda pre rok 2023: od 1 500 EUR/brutto v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača/uchádzačky
Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú, s možnosťou predĺženia podľa Zákonníka práce
Miesto výkonu práce: regionálna kancelária ZR (Košice alebo Poprad)/dohodou. Pozícia si vyžaduje časté cestovanie po území v pôsobnosti daného zamestnanca, spravidla v rozsahu obcí pridelených oblastných skupín – geografické rozmedzie zahŕňa niekoľko okresov – podľa tabuľky.
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 09.11. – 10.11.2023
Termín zasadnutia výberovej komisie: 15.11.2023
Miesto konania pohovoru: Regionálna kancelária ZR, Jiskrova 4, Košice

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované
podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov

Skupina regionálnej podpory zdravia (1 RMPZ)/

Oblastná pôsobnosť (zahrnuté oblastné skupiny)

1. Severovýchodné Slovensko – Snina, Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce, Košice
2. Juhovýchodné Slovensko – Košice – okolie, Rožňava, Revúca, Trebišov, Veľké Kapušany
3. Šariš a Spiš – Sever –  Svidník, Bardejov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad
4. Šariš a Spiš – Juh – Prešov, Sabinov, Spišská Nová Ves, Gelnica
5. Západné a Stredné Slovensko – Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Fiľakovo, Nitra, Zvolen, Poprad – okolie (Horehronie), Bratislavský samosprávny kraj

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • spolupracuje pri tvorbe a plnení intervenčných plánov zameraných na lokálne štrukturálne determinanty zdravia v cieľových lokalitách (najmä akútne problémy s komunitnou infraštruktúrou a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) v regióne svojho pôsobenia
 • realizuje koordinovanú participatívnu mobilizáciu kompetentných miestnych aktérov (pracovné stretnutia s obyvateľmi MRK, zástupcami samospráv, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, rozvojovými tímami v gescii ÚSVRK, úradníkmi, atď.) za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie v cieľových MRK prostredníctvom komplexných rozvojových plánov a aktivít
 • realizuje systematickú spoluprácu s miestnymi RÚVZ, samosprávami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pri riešení ad hoc problémov a krízových situáciách v cieľových MRK v regióne pôsobnosti
 • aktívne pracuje s internými dátami ZR o podmienkach pre zdravie v cieľových komunitách, hlásenie zmien HMPRZ (analýzy a reporty)
 • pravidelne reportuje implementáciu vytýčených intervenčných plánov za jednotlivé lokality a celý región pôsobnosti – monitorovacie a hodnotiace správy podľa pokynov HMRPZ
 • zúčastňuje sa na koordinačných stretnutiach, pracovných stretnutiach, vzdelávacích aktivitách zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE VŠ 2. stupňa, odbor vzdelania: humanitné vedy, manažment, verejné zdravotníctvo – výhodou PODMIENKA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY: min. 2-ročná preukázateľná prax v oblasti práce  so sociálne znevýhodnenými skupinami PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI slovenský jazyk – podmienka
znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity – rómsky, maďarský jazyk, nárečie – výhoda
PODMIENKA
ĎALŠIE PODMIENKY balík MS Office – pokročilý užívateľ
Vodičský preukaz – typ B (aktívny šofér)*
PODMIENKA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

*uchádzač by mal vlastniť súkromné motorové vozidlo, ktoré bude využívať na služobné účely s preplácaním cestovných náhrad podľa Zákona 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov

Ďalšie výhody:

 • motivácia k práci s cieľovou skupinou
 • tímovosť
 • empatický prístup
 • dobré komunikačné zručnosti (schopnosť počúvať a komunikácia smerujúca k dohode)
 • systematickosť, schopnosť plánovania
 • ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Motivačný list max. 1 strana
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

Zamestnanecké výhody a benefity

 • týždeň dovolenky naviac,
 • pružný pracovný čas,
 • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie Regionálny manažér/Regionálna manažérka podpory zdravia“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie Regionálny manažér/Regionálna manažérka podpory zdravia do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0945 450 286.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 370

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.