Samostatný účtovník/ Samostatná účtovníčka

24. septembra 2019

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – „Samostatný účtovník/Samostatná účtovníčka“.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty e-mailom s predmetom „Samostatný účtovník/Samostatná účtovníčka” na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu:

 • Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
 • Motivačný list (max. 1 strana)
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Prípadné referencie/odporúčania – výhoda, nie je podmienkou

Kontaktná osoba:

Mgr. Lenka Tóthová – personalistka, tel.: 0905/505028, e-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Termíny:

Termín na prihlásenie sa do výberového konania do 30.09.2019 (pondelok) o 13:00 hod.

Uchádzači, ktorí zašlú všetky dokumenty a spĺňajú požadované kritériá budú pozvaní na osobný pohovor. Predpoklad realizácie osobných pohovoroch v dňoch 7.10. – 11.10.2019 (pondelok-piatok).

Predpokladaný nástup: 1.11.2019/dohoda.

Kvalifikačné požiadavky: Pozícií vyhovujú uchádzači so vzdelaním – vysokoškolské I. stupňa/II. stupňa, vzdelanie – ekonomické, preukázateľné skúsenosti s vedením účtovnej agendy po dobu minimálne 3 rokov; jazykové znalosti: Slovenský jazyk – Expert (C2), počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, INTERNET – pokročilý, ovládanie min. jedného účtovného software-u na výbornej úrovni – podmienka.

Osobnostné predpoklady a zručnosti: skúsenosti a prax na pozícii účtovníka v štátnej správe – výhoda, ovládanie účtovného softvéru SOFTIP – výhoda.

Ďalšie požiadavky: odbornosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť, disciplinovanosť.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Komplexné zabezpečovanie a výkon odborných účtovníckych prác v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi organizácie, výkazníctva zamestnancov a dodávateľov vo vzťahu k finančnému riadeniu projektu;
 • Zodpovednosť za správnosť a úplnosť účtovných zápisov v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi predpismi, výkon podporných činností súvisiacich s finančným zaúčtovaním projektu;
 • Zabezpečovanie vedenia účtovníctva v rámci projektu;
 • Realizuje činnosti spojené s úhradou faktúr a riadnym zaúčtovaním výdavkov projektu;
 • Samostatné zabezpečovanie účtovania finančných operácií zo vzťahov s dodávateľmi alebo odberateľmi, vedenie evidencie a sledovanie splatnosti;
 • Zabezpečovanie likvidáciu faktúr a iných účtovných dokladov príslušných výdavkov projektu;
 • Sledovanie zostatkov na účtoch;
 • Vykonávanie finančnej kontroly účtovných dokladov a obeh účtovných dokladov;
 • Vedenie evidencie nákladov, správne vedenie zúčtovaných vzťahov vrátane zúčtovania so štátnym rozpočtom;
 • Podieľanie sa na uzávierkových prácach (mesačné, štvrťročné, ročné);
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky organizácie;
 • Vypracovávanie podkladov ku konsolidácii účtovníctva verejnej správy;
 • Včasné a úplné zozbieranie všetkých požadovaných podkladov a informácii pri účtovných kontrolách;
 • Mesačný reporting;
 • Obeh účtovných dokladov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi organizácie;
 • Výkon všetky potrebné odborné účtovnícke práce vo finančnej učtárni, ako aj na úseku evidencie zásob;
 • Zabezpečovanie ďalších činnosti spojených s realizáciou projektu.

Zamestnanecké výhody, benefity

Týždeň dovolenky naviac

Pružný pracovný čas

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce – Bratislava, Koceľova ulica 937/9

Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2019 (trvanie projektu). S možnosťou pokračovania v ďalšom projekte (tzn. od 1.1.2020).

Mzda je v rozmedzí 1 300 € – 1 400 € v hrubom mesačne, v závislosti od kvalifikácie a skúseností.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Zaslanie životopisu

V prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať zaslaním Vášho životopisu  – kontaktná osoba: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost