Špecialista/tka na prípravu odborných materiálov

15. marca 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci NP výberové konanie na pozíciu špecialistu/tky na prípravu odborných materiálov.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít  v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia Špecialista/tka na prípravu odborných materiálov
Počet voľných miest: 1
Predpokladaný dátum nástupu:0 01.04.2022/podľa dohody
Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce
Miesto výkonu: Bratislavský samosprávny kraj
Termín vyhlásenia výberového konania: 15.3.2022-25.3.2022
Termín výberového konanie/osobného pohovoru: 28.03.2022 – 29.3.2022 

Uchádzači/uchádzačky doručia v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“).

Povinnými prílohami Žiadosti sú:

  • Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
  • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Hlavnou náplňou práce  je najmä:

príprava a realizácia metodiky a manuálov v spolupráci s manažérkou hlavnej aktivity pre projekt ZK 3B, podľa zadania v stanovenom rozsahu a téme, s dodržaním cieľa, ktorým je využitie metodiky v praxi pri prevencii, zdravotnej mediácii a riešení situácie v oblasti zlepšovania podmienok zdravia v MRK, manuál a metodika vhodne  prispôsobený na používanie zamestnancami APZ a KAPZ (prehľadná štruktúra, postupy pre prax, čitateľnosť a zrozumiteľnosť).

Ponúkaný plat: 18 €/hodina, počet hodín max. 250 hod.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu :

  • Minimálne predpoklady a kritéria v zmysle § 84, odst. 8, Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.;
  • VŠ II. stupňa;
  • Odborné materiály musia byť vytvorené výlučne pre potreby implementácie NP ZK 3B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
samostatnosť, flexibilita, empatia, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,  schopnosť riešiť konflikty.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia do 25.03.2022 (piatok) do 12,00 hod. tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 9
821 08 Bratislava

alebo  v elektronickej forme mailom na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Kontaktná osoba:
Lenka Tóthová, personalistka
Tel.: 0907 065 220/0918 889 083
E-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Termíny:

Na prihlásenie sa do výberového konania je do 25.03.2022 (piatok) do 12:00 hod.;
Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov: 28.03.2022 – 29.3.2022 (pondelok- utorok);
Predpokladaný nástup: 01.04.2022/podľa potreby.

“Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky. Z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať len tých kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné kritériá a osobnostné predpoklady.“

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDF: CV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOC: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOC: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost-1

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost-1