Supervízor/ka v Bratislavskom samosprávnom kraji (platí aj pre KE/BB/PO samosprávny kraj)

23. apríl 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – „Supervízor/Supervízorka  (v BSK a KE/BB/PO samosprávnom kraji)“.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Supervízor/Supervízorka“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

  • Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany);
  • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • Kópia dokladu o absolvovaní supervízneho výcviku;
  • Doklad preukazujúci skúsenosť s výkonom praxe supervízora;
  • Motivačný list (max. 1 strana);
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
  • Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou.

Druh pracovného pomeru: Dohoda

Počet voľných miest: 4
Termín na prihlásenie sa do výberového konania je do: 10.5.2021 (piatok) o 16:00 hod.
Uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá budú pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaná realizácia osobných pohovorov je v dňoch: 17. – 19.5.2021 (pondelok – streda).
Predpokladaný nástup (uzavretie dohody) je od: 1.6.2021

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu :

Minimálne predpoklady a kritéria v zmysle § 84, odst. 8, Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.

  • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa,
  • akreditovaný supervízor,
  • preukázateľná skúsenosť s výkonom supervízie v pomáhajúcich profesiách.

 

V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte Mgr. Moniku Grochovú  e-mailom na adrese monika.grochova@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0915 967 412

Hlavná náplň práce: výkon supervízie v pomáhajúcich profesiách pre asistentov podpory zdravia a pre koordinátorov asistentov podpory zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách.

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce: v rámci samosprávneho kraja

Dôležitá poznámka: V rámci výkonu práce sú realizované a nevyhnutné služobné cesty, ktoré sú predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh.

Dohoda je na dobu určitú do 31.12.2021.

Ponúkaná odmena: 33,05 €/hodina/ v hrubom počet odpracovaných hodín podľa dohody

Zaslanie životopisu – v prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať zaslaním Vášho životopisu  – kontaktná osoba: Mgr. Lenka Tóthová, tel.č.: 0907 065 220, e-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu,

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte (max. 2 strany) DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost