Supervízor/-ka v Bratislavskom samosprávnom kraji

12. decembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Supervízor/Supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji„.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít  v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 9
821 08 Bratislava

s predmetom  „Supervízor/Supervízorka pre BSK” alebo na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Uchádzači/uchádzačky doručia v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami žiadosti sú:

 • Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany);
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • Kópia dokladu o absolvovaní supervízneho výcviku;
 • Doklad preukazujúci skúsenosť s výkonom praxe supervízora;
 • Motivačný list (max. 1 strana);
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou.

Druh pracovného pomeru: Dohoda
Počet voľných miest: 1
Termín na prihlásenie sa do výberového konania je do: 05.01.2023 (štvrtok)  o 15:00 hod.
Uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá budú pozvaní na osobný pohovor.
Predpokladaná realizácia osobných pohovorov je v dňoch: 09.01. – 12.01.2023 (pondelok – štvrtok)..
Predpokladaný nástup (uzavretie dohody) je od: 13.01.2023 (piatok)

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu :

Minimálne predpoklady a kritéria v zmysle § 84, odst. 8, Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa;
 • akreditovaný supervízor;
 • preukázateľná skúsenosť s výkonom supervízie v pomáhajúcich profesiách;
 • minimálne 3-ročná prax

Hlavnou náplňou práce  je najmä:

 • výkon supervízie v pomáhajúcich profesiách pre asistentov podpory zdravia a pre koordinátorov asistentov podpory zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

samostatnosť, flexibilita, empatia, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,  schopnosť riešiť konflikty.

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce: v rámci samosprávneho kraja
Dôležitá poznámka: V rámci výkonu práce sú realizované a nevyhnutné služobné cesty, ktoré sú predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh.
Dohoda je na dobu určitú do 31.12.2023.
Ponúkaná odmena: 32,60 €/hodina/ v hrubom počet odpracovaných hodín podľa dohody

V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte Mgr. Lenku Tóthovú – personalistku v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 e-mailom na adrese lenka.tothova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0907/065220 alebo Mgr. Moniku Grochovú  e-mailom na adrese monika.grochova@zdraveregiony.eu,prípadne telefonicky na 0915/967 412.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK.  Od realizácie aktivít projektu Zdravé komunity 3B očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK (zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér, a pod.) a vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku. Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte (max. 2 strany) PDFŽivotopis_Europass_pdf

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost